STATUT

30.1.2011U početku djelovanja Udruga je svoj program sukladno Statutu provodila na području Rijeke. Međutim, već nakon dvije godine djelovanja, Skupština donosi odluku o izmjenama kojima se djelovanje širi na područje čitave Primorsko-goranske županije.
Javnim djelovanjem u narednim godinama program Udruge sve više postaje prepoznatljiv i izvan područja Primorsko-goranske županije. Naročito preko web stranice, program Udruge postaje dostupan svim građanima RH. Iz tog razloga Skupštini je donesen prijedlog da se provođenje programa provodi na cijelom području Republike Hrvatske.

Od 05.02.2010. godine Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

18.02.2013. Na izvanrednoj skupštini Udruga donosi novi Statut i od tog dana nosi novi naziv: "HRVATSKA UDRUGA STANARA I SUVLASNIKA ZGRADA".  Promjene su nastupile zbog činjenice da je program prepoznat i izvan granica Republike Hrvatske i namjere ostvarivanje međunarodne suradnje sa sličnim udrugama.
 


HRVATSKA UDRUGA STANARA I SUVLASNIKA  ZGRADA


51000 Rijeka, Velebitska.8,  info@Udruga-stanara.hr


WEB:  www.Udruga-stanara.hr; M.B. 178474    
 


 


 


 


 


 


 


STATUT


 


HRVATSKE UDRUGE STANARA
I

SUVLASNIKA ZGRADA


 


     


 


 


 


 


U Rijeci, 14. svibnja 2015. godine


Na temelju članka 13. Zakona o Udrugama ('Narodne novine' broj 74/14) i članka 26. Statuta od 18. veljače 2013. godine, Skupština Hrvatske Udruge stanara i suvlasnika stambenih zgrada na svojoj sjednici održanoj dana  14. svibnja 2015. godine, donijela je


 


 


STATUT


HRVATSKE UDRUGE STANARA


I  SUVLASNIKA ZGRADA


 


1. OPĆE ODREDBE


 


Članak 1.


Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja Hrvatske Udruge stanara i suvlasnika stambenih zgrada (daljnjem tekstu Udruga), zastupanje, ciljevi, područje djelovanja sukladno ciljevima, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Udruge, izgled pečata i znaka Udruge, članstvo i članarina, prava, obveze, stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Udruge, njihov sastav, način sazivanja sjednica, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti  i način izbora i opoziva, trajanje manda-ta i odgovornost članova, način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, raspolaganje imovinom, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka, te druga pitanja od značaja za rad Udruge.


Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.


Hrvatska Udruga stanara i suvlasnika  zgrada  je oblik dobrovoljnog udruživanja građana i pravnih osoba radi ostvarivanja i zaštite prava iz oblasti stanovanja.


Udruga je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija.


 


Članak 2.


Naziv Udruge glasi: Hrvatska druga stanara i suvlasnika zgrada.


Skraćeni naziv Udruge glasi: HUSISZ


Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: The articles of the Croatian Association of Tenants and Apartment Owners.    


Sjedište Udruge je u Rijeci.


Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.


 


Članak 3.


Udruga ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar Udruga Republike Hrvatske.


Udruga djeluje na području  Republike Hrvatske.


Udrugu zastupaju predsjednik, zamjenik  predsjednika Izvršnog odbora i tajnik  Udruge.


Osobe ovlaštene za zastupanje:


 • odgovaraju za zakonitost rada Udruge

 • vode poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine

 • odgovorne su za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

 • dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga

 • sklapaju ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge


obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.


 


Članak 4.


Udruga ima pečat i logotip.


Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm i u krugu je ispisan naziv «Hrvatska Udruga stanara i suvlasnika zgrada», a u sredini je znak u obliku stambene zgrade.


Logotip se sastoji od tri koso položena romba jednakih dimenzija koji se međusobno preklapaju u kompoziciji crveno-bijelo-plava boja uz dodatak skraćenog naziva  HUSISZ koji se može koristiti  na memorandumu pismena Udruge i kao baner-link na elektroničkim medijima.

2. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA,
CILJEVI I DJELATNOSTI  KOJIMA  SE OSTVARUJU CILJEVI 


 


Članak 5.


Područje djelovanja Udruge s obzirom na ciljeve je gospodarstvo.


Cilj Udruge je zaštita i promicanje interesa vlasnika stanova i drugih prostora i zajedničkih dijelova stambenih zgrada, suradnja s upraviteljima radi kvalitetnijeg održavanja stambenih zgrada, poticanje banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija na davanje povoljnih stambenih kredita građanima, briga o zaštiti okoliša, razvijanje kulture stanovanja i  dobrosusjedskih odnosa, utjecaj na komunalnu infrastrukturu kroz suradnju s javnim poduzećima, zastupanje stanara – suvlasnika pri formiranju zakonskih prijedloga i drugih propisa iz područja stanovanja.


Ciljeve iz stavka 2. ovog članka Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:


 • davanje primjedaba i poticajnih prijedloga za donošenje izmjena i dopuna zakona i odluka kojima se reguliraju problemi stanovanja,

 • zalaganje za uvažavanje svih legalno stečenih prava građana iz oblasti stanovanja te predlaže rješenja od interesa za stanare,

 • organiziranje određene akcije za rješavanje stambenih problema,

 • organiziranje javnih tribina, stručnih predavanja i savjetovanja radi postizanja što boljih rezultata članova Udruge, davanje raznih uputa, pravnih savjeta iz područja problema stanovanja, informiranje članova Udruge za lakše rješavanje problema iz područja stanovanja i komunalne problematike,

 • suradnja s drugim Udrugama u zemlji i inozemstvu te svim drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koja podupiru rad Udruge,

 • promicanje i unapređivanje svih oblika suradnje s tijelima državne i lokalne uprave i samouprave i stručnim ustanovama na ostvarivanju ciljeva Udruge,

 • izdavačka djelatnost sukladno posebnim propisima.


Pored djelatnosti iz stavka 3. ovog članka, Udruga može sukladno posebnim zakonima i drugim propisima obavljati izdavačku djelatnost, kao djelatnost kojom stječe prihod odnosno kao gospodarsku djelatnost.


 


 


3. JAVNOST RADA UDRUGEČlanak 6.


Rad i djelovanje Udruge je javno.


Radi informiranja javnosti i svojih članova Udruga može izdavati biltene, razna izvješća, priopćenja i slično.


Udruga je dužna obavješćivati svoje članove o svome radu najmanje jednom godišnje.


O svom radu, zaključcima, stajalištima, mišljenjima i drugim aktivnostima Udruga može davati informacije u sredstvima javnog priopćavanja.


Sjednice tijela Udruge otvorene su za javnost.


Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Udruge i to u sljedećim slučajevima:


- kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu,


- kad se radi o zaštiti osobnih podataka i     


- kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Udruge.


 4. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA I OBVEZE ČLANOVAČlanak 7.


Član Udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom.


Udruga je dužna voditi popis članova Udruge.


Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva, a može sadržavati i druge podatke.Članak 8.


Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i statutu.


Članom Udruge mogu postati stranci i pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu koji prihvaćaju odredbe Statuta.


Odluku o prijemu stranca u članstvo donosi Izvršni odbor.


Članstvo može biti:


 • Redovno (pojedinac-vlasnik stana ili poslovnog prostora i pravna osoba  vlasnik  stana ili poslovnog prostora u stambenim zgradama, predstavnik suvlasnika i upravitelj izabran između suvlasnika).

 • Pomažuće (fizičke i pravne osobe koje financijskim  ili drugim  prikladnim  sredstvima na zakonit način  potpomažu rad Udruge).

 • Članovi-stručni savjetnici.       

 • Počasno (fizičke i pravne osobe koje su svojim osobnim radom, izvanrednim zalaganjem ili znatnijom materijalnom potporom doprinijele ostvarivanju ciljeva i razvoja Udruge).


Odluku o prijemu u počasno članstvo na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Udruge


 


Članak 9.


Članom  Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut i druge akte Udruge.


Članom Udruge fizičke osobe postaju vlastoručnim potpisivanjem pristupnice, te plaćanjem godišnje članarine,


Članom Udruge pravne osobe postaju potpisivanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine, s time da pristupnicu za pravne osobe potpisuju ovlaštene osobe pravne osobe.


Predstavnika pravne osobe koja je članica Udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji način imenovanja.


 


Članak 10.


U Udruzi se vodi popis članova.


U ime Udruge popis članova vodi tajnik Udruge.


Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom Udruge te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.


Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.Članak 11.


Prava i obveze redovnih članova su:


 • da sudjeluju u ostvarivanju ciljeva Udruge

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge

 • da sudjeluju u radu Skupštine Udruge i svim oblicima rada

 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njegovih tijela

 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,

 • da dobivaju besplatne pravne savjete u ostvarivanju i zaštiti osobnih prava iz područja stanovanja i prava koja proizlaze iz vlasništva nad nekretninom (u daljnjm tekstu stanom ili drugim prostorom u stambenoj zgradi).

 • da provode odluke i zaključke Skupštine Udruge i njezinih tijela,

 • da aktivno sudjeluju u radu Udruge na provođenju programa rada i odluka tijela Udruge

 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njegovih tijela,

 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,

 • da čuvaju ugled Udruge,

 • da koriste članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi,

 • da redovito plaćaju članarinu.


Odluku o visini upisnine i članarine, korištenju iste i načinu naplate donosi Izvršni odbor Udruge.


Članovi Udruge plaćaju članarinu godišnje ili kako to odredi Izvršni odbor.


 


Članak 12.


Članstvo u Udruzi prestaje:


 • dragovoljnim istupom,

 • isključenjem iz članstva zbog nepoštivanja načela i ciljeva Udruge, odredaba Statuta i drugih akata Udruge, nanošenja štete i narušavanja ugleda Udruge, te zbog neizvršavanja obveze plaćanja članarine u roku od šest mjeseci od isteka roka,

 • smrću člana fizičke osobe,

 • brisanjem iz odgovarajućeg registra člana koji je pravna osoba.

   

  Članak 13.

  Stegovna odgovornost člana postoji ako član grubo prekrši odredbe Statuta, naruši ugled ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljniju štetu Udruge i njegovom članstvu.

  Odluku o stegovnoj odgovornosti donosi Izvršni odbor  (u daljnjem tekstu IO) većinom glasova nazočnih članova. Odluka se donosi u pismenom obliku i dostavlja članu.

  Na odluku Izvršnog odbora član ima pravo žalbe Skupštini Udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke.


Skupština je obvezna odlučiti o žalbi što je prije moguće, a najkasnije na svojoj prvoj sjednici.


Odluka Skupštine Udruge o žalbi je konačna.


 


 


5. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA


 


Članak 14.


Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Izvršni odbor.


Izvršni odbor može za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.


Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodni postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja Izvršnom odboru predlaže donošenje odgovarajuće odluke.


Protiv odluke Izvršnog odbora može se uložiti prigovor Skupštini Udruge. Prigovor se ulaže u roku od 15 dana od dana dostave odluke.


Odluka Skupštine je konačna.
6. USTROJSTVO UDRUGE


 


Članak 15.


Udruga djeluje neposredno i preko užih oblika svog ustrojstva.


Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje podružnice,  odbore, sekcije i druge unutrašnje ustrojstvene oblike Udruge.


Osnivanje, unutrašnji ustroj i način rada unutrašnjih ustrojstvenih oblika Udruge regulira se općim aktom kojeg donosi Izvršni odbor Udruge.


Unutrašnji ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.


Rad  podružnica se regulira Poslovnikom koji donosi Izvršni odbor Udruge.


           


Članak 16.


Podružnice obavljaju u pravilu, ove poslove i aktivnosti:


 • Vrše upis novih članova Udruge na svom području

 • Naplaćuju upisninu i članarinu

 • Obavljaju i druge aktivnosti predviđene člankom 5. Statuta


Odluku o osnivanju i ustrojavanju podružnica donosi Izvršni odbor.


Pri osnivanju  podružnice biraju  povjerenika  koji je po funkciji član IO Udruge.


           


Članak 17.


U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti utvrđenih odredbama ovog Statuta, Udruga se može udružiti u odgovarajuće zajednice i saveze istih ili sličnih Udruga u zemlji i inozemstvu.


Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge. 


 


Članak 18.


Udruga se može učlaniti u međunarodne Udruge, sukladno odredbama Zakona o Udrugama.


 


Članak 19.


Prijedlog o udruživanju donosi Izvršni odbor Udruge.


Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Skupština.


 


7. TIJELA UDRUGE


 


Članak 20.


Tijela Udruge su: Skupština, Predsjednik, Tajnik, Izvršni odbor, Zamjenik  predsjednika Izvršnog odbora, Nadzorni odbor i Stegovna komisija.


 SKUPŠTINA


Članak 21.


Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini.


Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve poslovno sposobne fizičke osobe članovi Udruge te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji način imenovanja.


Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu i odlučivati na Skupštini uz prethodnu suglasnost većine nazočnih članova Skupštine Udruge.


Pravne osobe u Skupštini zastupa osoba ovlaštena za zastupanje.


Pravo prisustvovanja Skupštini imaju svi članovi Udruge s pravom glasovanja, davanja prijedloga, sugestija i sudjelovanja u odlučivanju.


 


Članak 22.


Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja koja predlaže Izvršni odbor ili druga tijela Udruge.


Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.


Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje.


Izborna Skupština održava se svake četiri godine, a mora se sazvati i održati prije isteka mandata tijelima Udruge.


Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu, na zahtjev Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Udruge, s time da se odmah  predloži  dnevni red.


Ako predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka  ovog članka u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva, a Skupština se mora održati u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, Skupštinu može sazvati predlagač.


Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.


U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu može sazvati jedna od osoba koja je u Registar Udruga upisana kao zadnja osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje 1/3 članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.


 


Članak 23.


Skupština radi po Poslovniku o radu što ga usvaja na početku zasjedanja.


Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje natpolovična većina članova Skupštine.


Ukoliko Skupštini u zakazano vrijeme ne pristupi najmanje natpolovična većina članova Skupštine, početak rada Skupštine odgađa se za 30 minuta i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.


Ukoliko i tada Skupštini ne pristupi 1/3 članova Skupštine, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne duljem od 8 dana i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine.


Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.


Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge, Skupština donosi većinom od ukupnog broja članova Skupštine.Članak 24.


O svim pitanjima Skupština odlučuje javnim glasovanjem, osim ako se na samoj skupštini o pojedinom pitanju ne odluči da će se provesti tajno glasovanje.


Skupština se saziva pismenim pozivima, elektroničkom poštom, faxom, javnom objavom ili na drugi način najmanje 8 dana prije održavanja. U pozivu pored navedenog mjesta i vremena održavanja Skupštine treba biti naveden i dnevni red.


 


Članak 25.


U okviru svoje nadležnosti Skupština Udruge:


 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune

 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo Udruge koje bira skupština

 • bira i razrješava druga tijela Udruge, ako statutom nije drukčije propisano

 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga

 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

 • usvaja godišnje financijsko izvješće

 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

 • donosi odluku o statusnim promjenama

 • bira svoja radna tijela i donosi Poslovnik o radu

 • Razmatra i prihvaća izvješće o radu Izvršnog odbora

 • Utvrđuje opće zadaće djelovanja Udruge

 • Donosi programsku orijentaciju Udruge, te srednjoročne i dugoročne planove Udruge

 • Odlučuje o zamolbama, prigovorima i žalbama te

 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.


 


Članak 26.


Skupštinu Udruge saziva Predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima,  pravilu, najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine.


Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se, u pravilu, dostavljaju  i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.


Skupštinu vodi radno predsjedništvo.


Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja ako to nije utvrđeno posebnim aktom, poslovnikom o radu Skupštine.


Glasovanje može biti javno ili tajno.
PREDSJEDNIK


Članak 27.


Udruga ima predsjednika.


Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu i po funkciji je predsjednik IO Udruge.


Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge.


Za svoj rad predsjednik Udruge odgovoran je IO i Skupštini, te najmanje jednom godišnje podnosi tim tijelima pisano izvješće o radu Udruge.


Mandat predsjednika traje četiri godine, s tim da može biti ponovo biran.


 


Članak 28.


Predsjednik Udruge:


 • Zastupa Udrugu,

 • Saziva sjednice  IO i Skupštine Udruge

 • Nadzire provedbu odluka i zaključaka Skupštine i IO

 • Potpisuje odluke i akte koje donosi Skupština i IO

 • Izdaje financijske naloge i potpisnik je virmana

 • odgovara za zakonitost rada Udruge

 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine

 • odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga

 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.


Ako predsjednik ne obavlja poslove i zadaće iz prethodnog stavka može biti razrješen dužnosti.


 


 


TAJNIK


Članak 29.


Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine 


Tajnik izborom automatski postaje članom IO.


Stalne obaveze tajnika su:


 • zastupa Udrugu

 • organizira administrativno poslovanje Udruge,

 • sudjeluje u pripremama za  održavanje sjednica Skupštine i IO,

 • organizira rad na učlanjivanju i naplati članarine te vođenju popisa i dokumentacije članova,

 • obavlja ostale poslove  po odluci IO.


 


Članak 30.


U slučaju privremene ili trajne spriječenosti  predsjednika i  zamjenika predsjednika IO u obnašanju  njihovih funkcija, dužan je radi neprekidnosti kontinuiteta rada Udruge, preuzeti sve njihove poslove i ovlasti.


U slučaju trajne spriječenosti predsjednika  Udruge  i zamjenika predsjednika  IO dužan je u roku ne dužem od tri mjeseca  organizirati izbore  za vodstvo Udruge  sazivanjem izvanredne sjednice skupštine.Članak 31.


U slučaju neispunjavanju obaveza ili težih povreda odredbi Statuta Udruge, tajnika  će smjeniti Skupština Udruge u skladu sa  čl. 25. st.1., alineja 2. ovog statuta.


 IZVRŠNI ODBOR


Članak 32.


Izvršni odbor bira Skupština iz reda članova Skupštine.


Izvršni odbor bira se na vrijeme od četiri godine.


Izvršni odbor  Udruge  se sastoji od 7 članova, a čine ga Predsjednik, Tajnik i 5 članova Udruge


Članovi izvršnog odbora  obnašaju djelatnosti  po Programu rada  koji se  donosi svake godine na redovnoj sjednici Skupštine.


 


Članak 33.


Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge, koje između dva zasjedanja Skupštine rukovodi radom Udruge i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti, sukladno s odredbama zakona i Statuta.


 


Članak 34.


Članovi IO mogu biti opozvani i prije isteka mandata iz članka 32. st. 2. ovog Statuta.


Prijedlog za pokretanje postupka opoziva može dati svaki član Udruge, IO i druga tijela Udruge.


Odluku o prijedlogu prihvaća IO, a potvrđuje Skupština.


Opoziv se provodi po postupku i na način propisan za izbor članova IO.


Članak 35.


Ukoliko iz bilo kojeg razloga  prestane mandat  polovici članova IO, u IO se može  kooptirati jedan član  Udruge kako bi se dobio potreban broj  koji čini 51% članova IO radi donošenja pravovaljanih odluka.


Mandat  kooptiranom članu  IO traje do saziva prve naredne sjednice Skupštine Udruge na kojoj se mora izvršiti  izbor  novih članova IO.


 


Članak 36.


Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove i zadaće:


 • Utvrđuje prijedlog Statuta kao i njegove izmjene i dopune te prijedloge drugih općih akata Udruge koje donosi Skupština

 • Priprema sjednice Skupštine

 • Izvršava odluke Skupštine

 • Podnosi Skupštini izvješće o svom radu i radu drugih tijela

 • Donosi prijedlog godišnjeg proračuna i završnog računa, te skrbi o imovinsko pravnim i financijskim pitanjima Udruge

 • Upravlja imovinom Udruge

 • Bira i opoziva zamjenika predsjednika Izvršnog odbora i blagajnika

 • Osniva stalna i povrem. radna tijela za provođenje programskih zadaća i aktivnosti Udruge

 • Odlučuje o svim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nisu stavljena u djelokrug nekog drugog tijela


 


Članak 37.


Sjednice IO saziva predsjednik po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog najmanje dva člana IO.


U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu saziva zamjenik predsjednika IO.


Sjednice IO održavaju se po potrebi a najmanje jednom u dva mjeseca.


IO punopravno odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova a odluke donosi većinom nazočnih članova.


IO za svoj rad odgovara Skupštini.


 


Članak 38.


Izvršni odbor za pojedina područja djelovanja može osnovati savjete kao stručna tijela.Članak 39.


Sve aktivnosti u izvršnim i drugim tijelima Udruge obavljaju se po pravilu bez naknade.


Za poslove koji traže veća angažiranja mogu se, povremeno ili na duže vrijeme, angažirati i osobe na polu-profesionalnom ili profesionalnom odnosu (honorarno, ugovor o djelu, radni odnos na određeno vrijeme i sl.).


Odluku o angažiranju osoba iz prethodnog stavka donosi IO.


 


 


ZAMJENIK  PREDSJEDNIKA IZVRŠNOG ODBORAČlanak 40.


Zamjenika  predsjednika Izvršnog odbora Udruge bira Izvršni odbor iz svojih redova na mandat od četiri godine.


Zamjenik predsjednika IO zastupa Udrugu, kordinator je rada podružnica Udruge, te obavlja i druge poslove  u skladu sa statutom i poslovnikom Udruge.


U slučaju  spriječenosti  predsjednika Udruge iz bilo kojih razloga, zamjenik predsjednika IO preuzima obaveze predsjednika Udruge sa svim ovlastima predvidjenim ovim statutom


U slučaju trajne sprečenosti  obnašanja funkcije predsjednika  Udruge, odnosno izvršnog odbora, zamjenik predsjednika, koji preuzima poslove  istog, dužan je u roku od šest mjeseci sazvati izvanrednu skupštinu radi izbora i imenovanja  novog predsjednika.


 


NADZORNI ODBOR


Članak 41.


Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu NO) skrbi o poštivanju Zakona, Statuta i drugih općih akata Udruge u obavljanju njene djelatnosti, radu tijela Udruga, osobito u financijskom poslovanju i raspolaganju njenom imovinom.


Sva su tijela Udruge dužna omogućiti NO uvid u spise Udruge, te mu dati sve potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.Članak 42.


NO ima tri člana.


Predsjednika i članove NO bira Skupština Udruge.


Mandat članova NO traje 4 godine.


Član NO ne može biti istodobno i član IO.


           


Članak 43.


Za vrijeme trajanja mandata članova NO može se kooptirati  na upražnjeno mjesto jedan član  Udruge čiji mandat traje  do prvog narednog saziva Skupštine.


Na upražnjeno mjesto predsjednika NO može se birati vršitelj dužnosti  iz redova  članova NO do sljedeće redovne sjednice Skupštine Udruge kada će biti izabran novi predsjednik NO.


U slučaju prestanka mandata  nadpolovičnoj većini članova  NO, Predsjednik je dužan  u roku ne dužem od tri mjeseca sazvati izvanrednu skupštinu  radi izbora novih članova.


Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik prema vlastitoj ocjeni, na zahtjev ostalih članova tog Odbora ili na zahtjev predsjednika Udruge.


Sjednice se održavaju najmanje dvaput godišnje.


Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.


 


Članak 44.


Nadzorni odbor:


- pregledava cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Udruge te obavlja nadzor nad tim poslovanjem


- nadzire pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih akata Udruge


- upoznaje Izvršni odbor s stanjem nađenim pregledom i nadzorom,


- podnosi izvještaj o radu Skupštini Udruge.


 


Članak 45.


Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Izvršni odbor i predsjednik Udruge dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke  i dati tražene obavijesti.


Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.


Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.       


 


Članak 46.


Na redovnoj Skupštini Udruge može se donijeti Odluka o promjeni  broja članova NO i izboru novih članova  NO.


 LIKVIDATOR


Članak 47.


Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u registar Udruga.


Likvidator ne mora biti član Udruge.


Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra Udruga.


Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o Udrugama.

STEGOVNA KOMISIJA


Članak 48.


Stegovna komisija ima tri člana.


Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine i iste osobe mogu u Stegovni komisija biti ponovno birane više puta za redom.


Predsjednik Udruge, Tajnik i članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi Stegovne komisije.Članak 49.


Stegovna komisija odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta i drugih akata Udruge.


Zbog povreda prava i obveza, članu Udruge Stegovni komisija može izreći:


- opomenu i


- isključenje iz članstva Udruge.


Protiv odluke Stegovne komisije član Udruge može u roku 15 dana od primitka odluke uložiti prigovor Izvršnom odboru Udruge.


Odluka Izvršnog odbora donijeta povodom prigovora člana je konačna.


 

8.  ODREDBE O IZBORU


Članak 50.


Izbori se obavljaju tajnim glasovanjem u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.


Za predsjednika Udruge izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.


Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.


Za članove IO izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.


 9. ODREDBE O OPOZIVU


Članak 51.


Mandat u svim tijelima Udruge traje 4 godine.


Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.


Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Udruge ili zakonom.


Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.


 


Članak 52.


Postupak za opoziv predsjednika Udruge odnosno člana tijela upravljanja  pokreće Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.


Prijedlog za opoziv predsjednika Udruge mogu podnijeti Izvršni odbor ili 1/3 članstva Skupštine.


Prijedlog za opoziv  pojedinog člana IO može podnijeti predsjednik Udruge, NO ili članovi Skupštine u skladu s odredbom članka 25. ovog statuta.


Nakon razmatranja prijedloga  za opoziv, Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana  odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.


Predsjednik Udruge, odnosno član Tijela  upravljanja  opozvan je  ako je za opoziv glasovala većina nazočnih  članova.


Ako se razrješava cijelo tijelo, Skupština tada bira novo tijelo s novim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela Skupština odnosno tijelo koje je izabralo članove, bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani.


Novoizabranom Presjedniku ili članu tijela upravljanja  mandat traje do isteka mandata  ostalih članova tijela upravljanja.

10. IMOVINA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI


 


Članak 53.


Imovina Udruge sastoji se od :


 • Novčanih sredstava upisnine i članarine koja je obavezna za članove Udruge a čija visina se utvrđuje poslovnikom Udruge.

 • Dragovoljnih priloga i darova

 • Dotacija

 • Donacija

 • Poklona i drugih izvora sukladno sa zakonom


 


Članak 54.


Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.


 


Članak 55.


O svim prihodima i rashodima vode se evidencije sukladno zakonskim odredbama.


O prihodima i rashodima podnosi se izvješće tijelima Udruge, a obavezno jednom godišnje i članstvu.


Udruga je dužna voditi poslovne knjige.


Naredbodavatelji za izvršenje proračuna su: predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika IO Udruge.Članak 56.


Ukoliko Udruga ostvari dobit, ista će se koristiti za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge, a o tome odlučuje Skupština kroz godišnji financijski plan i usvajanje financijskih izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.


 


 


11. POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKAČlanak 57.


U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu.


Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.


Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje se bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u ispravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik, te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu  smatrati  interesno povezanim s osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje i zaposlenima.


Ako je Udruga primila financijska sredstva iz javnih izvora (financiranje programa i projekata  od interesa za opće dobro iz javnih izvora), u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.


Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti  postu-pak s imovinom Udruge sukladno odredbama Statuta, preostalu imovinu stječe Grad Rijeka.


 12. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UDRUGE


 


Članak 58.


Posebno istaknutim pojedincima, kao i članovima Udruge na prijedlog IO, Skupština dodjeljuje prigodne nagrade i priznanja.


 


Članak 59.


Članovima Udruge priznaju se svi troškovi u svezi obavljanja poslova Udruge, sukladno odredbama zakona.


Odluku o naknadi troškova donosi IO.


 


 


13. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE


 


Članak 60.


Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.


Tumačenje odredaba ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.


Tumačenje drugih općih akata daje Izvršni odbor Udruge.


Prijedlog za pokretanje postupka za donošenje, izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti članovi Udruge ili tijela Udruge.


Nacrt novog Statuta ili izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.


Izvršni odbor Udruge razmatra primjedbe koji su dane u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.


Statut odnosno njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.


 14. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


 


Članak 61.


 


Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 18. veljače 2013. godine.


 


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.Broj: 1-1 / 15.


 


Rijeka, 14.05.2015. godine


 


PREDSJEDNICA:


 


------------------------------------


 Mr.sc. Đana Pahor, dr.med.

NAJČITANIJE

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - javna rasprava!

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - javna rasprava!

Još 2008 godine Hrvatska udruga stanara je pokrenula inicijativu za donošenje Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Konačno je otvorena i javna rasprava!
Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - velike promjene!

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada - velike promjene!

Pogledajte reportažu i pročitajte članak portala Dnevnik.hr - Nov@ TV!
Kako se zaštititi od požara dimovodnih kanala?

Kako se zaštititi od požara dimovodnih kanala?

Nekoliko informacija i savjeta za sigurno korištenje peći na čvrsta goriva

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više