Zakon o zaštiti od požara

4.4.2009

ZASTUPNIÈKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju èlanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o zaštiti od požara

Proglašavam Zakon o zaštiti od požara, koji je Zastupnièki dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-37/ 1-93.

Zagreb, 10. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuðman, v. r.


ZAKON

o zaštiti od požara

I. OPÆE ODREDBE

Èlanak 1.

(1) U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara (u daljnjem tekstu: zaštita od požara), poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, za spreèavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrðivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoæi kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom.

(2) Odredbe ovoga Zakona odgovarajuæe se primjenjuju i na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekuæina i plinova te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu srnjesu.

(3) Zaštitu od požara organiziraju i osiguravaju njeno provoðenje vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora na naèin odreðem ovim Zakonom i propisima donesenim na tenkelju njega.

(4) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na vojne graðevinse, graðevinske dijelove i prostore te graðevinske, graðevinske dijelove i prostore od posebnog interesa za obranu države, osim ako posebnim propisom nije drugaèije odreðeno.

Èlanak 2.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora, te druge fizièke osobe, dužne su provoditi mjere zaštite od požara koje su propisane zakonom, propisima donsenim na temelju zakona, priznatim pravilinka tehnièke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave te opæim aktima pravnih osoba.

(2) Pravne osobe te struène službe tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu; struène službe) dužni su na naèin i pod uvjetima utvrðenim zakonom i propisima donijeti na temeljeu zakona, svojim alatom, prijevoznim, tehnièkim i ostalim sredstvima, a fizièke osobe i svojim radom sudjelova u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom.

II. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA

Èlanak 3.

(1) Poglavarstvo Grada Zagreba, županijsko, gradsko i opæinsko poglavarstvo organizira zaštitu od požara na svom podruèju, vodi brigu o uspješnom provoðenju i poduzim mjere za unapreðenje zaštite od požara.

(2) Predstavnièko tijelo Grada Zagreba, kotara, grada i opæine donosi plan zaštite od požara na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Predstavnièko tijelo županije koordinira aktivnosti oko izrade procjene ugroženosti i planova zaštite od požara iz stavka 2. ovoga èlanka te donosi plan zaštite od Požara županije koji se temelji na izraðenim planovima zaštite od požara iz stavka 2. ovoga èlanka, a po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Predstavnièko tijelo iz stavka 2. i 3. ovoga èlanka može donositi opæe akte kojima, sukladno ovom Zakonu, odreðuje posebne mjere zaštite od požara na svom podruèju.

(5) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, donosi godišnji

program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku

Hrvatsku.

(6) Ministar unutarnjih poslova donijet æe propise o naèinu izrade i primjeni metoda kod izrade procjene ugroženosti iz stavka 2. ovoga èlanka te èlanka 7. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

Èlanak 4.

Predstavnièko tijelo Grada Zagreba, grada i opæine ureðuje organizaciju i rad dimnjaèarske službe, rokove èišæenja dimnjaka te obavljanje nadzora nad radom dimnjaèarske službe.

Èlanak 5.

(1) Ministar unutarnjih poslova donijet æe propise kojima se odreðuje sadržaj plana zaštite od

požara iz èlanka 3. stavka 2. i 3. te èlanka 7. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Predstavnièko tijelo Grada Zagreba, županije, kotara, grada i opæine, u cilju praæenja izvršenja plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine preispituje njegov sadržaj, ocjenjuje usklaðenost ovog plana s novonastalim uvjetima (urbanistièkim, graditeljskim, promjenom namjene graðevine i slièno) i prati dinamiku realizacije financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara.

Èlanak 6.

(1) Radi utvrðivanja odgovarajuæe organizacije i provoðenja mjera zaštite od požara, graðevine, graðevinski dijelovi i prostori razvrstavaju se u èetiri kategorije ugroženosti od požara, u ovisnosti o tehnološkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi, preraðuje ili uskladišæuje, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala uporabljenog za izgradnju, i njena znaèaja.

(2) Ministar unutarnjih poslova donijet æe propise o uvjetima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje graðevina, graðevinskih dijelova i prostora u odgovarajuæe kategorije ugroženosti od požara.

(3) Ministar unutarnjih poslova rješenjem æe razvrstati graðevine, graðevinske dijelove i prostore u odgovarajuæe kategorije ugroženosti sukladno uvjetima, osnovama i kriterijima iz propisa iz stavka 2. ovoga èlanka i odrediti rokove za izvršenje obveza koje iz toga proizlaze.

Èlanak 7.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina i prostora razvrstanih u prvu kategoriju ugroženosti dužni su donijeti plan zaštite od požara na osnovi izraðene procjene ugroženosti od požara, organizirati službu zaštite od požara s vatrogasnom postrojbom i odgovarajuæim brojem djelatnika za obavljanje unutarnje kontrole nad provedbom mjera zaštite od požara.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina i prostora razvrstanih u drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara na osnovi izraðene procjene ugroženosti od požara, imati odgovarajuæi broj djelatnika radi obavljanja stalnoga vatrogasnog dežurstva, gašenja požara i provedbe preventivnih mjera zaštite od požara.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora razvrstanih u treæu kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati najmanje jednog djelatnika koji neposredno organizira i brine o provoðenju preventivne mjere zaštite od požara.

(4) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora razvrstanih u èetvrtu kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara.

(5) Na radna mjesta djelatnika odgovornih za poslove zaštite od požara u pravnim osobama i struènim službama mogu se zaposliti osobe koje imaju najmanje završenu školu za struènog djelatnika vatrogasca ili srednju struènu spremu tehnièkog smjera i položen struèni ispit za

obavljanje poslova zaštite od požara.

(6) Ministar unutarnjih poslova propisuje program i naèin polaganja struènog ispita za djelatnike iz stavka 5. ovoga èlanka.

(7) Propisima iz èlanka 6. stavka 2. ovoga Zakona odredit æe se minimalni broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi te djelatnika zaduženih za poslove zaštite od požara koje moraju imati pravne osobe vlasnici odnosno korisnici graðevina ili prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti.

Èlanak 8.

Plan zaštite od požara kojeg su dužni donijeti vlasnici, odnosno korisnici graðevina i prostora

razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti, mora biti usuglašen sa planom zaštite od požara

Grada Zagreba, odnosno planom zaštite od požara kotara, grada, odnosno opæine.

Èlanak 9.

(1) Pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostore te struène službe, polazeæi od vlastitih uvjeta i potreba, a sukladno propisima o zaštiti od požara, opæim aktom utvrðuju mjere i poslove u svezi s provedbom i unapreðenjem zaštite od požara.

(2) Ministar unutarnjih poslova propisat æe sadržaj opæeg akta iz stavka 1. ovoga èlanka u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.

Èlanak 10.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora dužni su osigurati provedbu mjera utvrðenih planom zaštite od požara iz èlanka 7. stavka 1. i 2. i opæim aktom iz èlanka 9. ovoga Zakona.

(2) Djelatnici koji imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pravnim osobama i struènim službama svaki u svom djelokrugu, odgovorni su za provedbu mjera zaštite od požara, a naroèito za održavanje u ispravnom stanju i svrsishodnu uporabu opreme i sredstava za gašenje požara, kao i za upoznavanje djelatnika s opasnostima od požara na njihovim radnim mjestima.

Èlanak 11.

Radi otklanjanja uzroka zbog kojih može nastati požar ili koji olakšavaju njegovo širenje, društva za osiguranje dužna su pratiti i analizirati uzroke požara i, ovisno o predmetu osiguranja, pri utvrðivanju uvjeta osiguranja, odnosno zakljuèenja ugovora s osiguranicima, predvidjeti mjere kojima je svrha uklanjanje tih uzroka, a tijekom trajanja osiguranja kontrolirati njihovu provedbu.

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Èlanak 12.

Ministarstvo unutarnjih poslova sudjeluje u izradi planova prostornog ureðenja glede zaštite od požara kada to odredi ministar graditeljstva i zaštite okoliša u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova.

Èlanak 13.

(1) Posebne uvjete graðenja u postupku utvrðivanja uvjeta ureðenja prostora, glede zaštite o požara, utvrðuje nadležna policijska uprava Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: policijska uprava).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga èlanka, kad se radi o graðevinama za koje, prema posebnom zakonu, graðevnu dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, posebne uvjete graðenja utvrðuje Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu.

(3) Ministar unutarnjih poslova æe donijeti propise kojima æe utvrditi graðevine na koje se ne primjenjuje stavak 1. ovoga èlanka.

Èlanak 14.

(1) Pravne osobe registrirane za projektiranje dužne su, za graðevine za koje je to traženo posebnim uvjetima graðenja, mjere zaštite od požara, predviðene u glavnom projektu, prikazati tako da se na temelju grafièkih prikaza, proraèuna i tekstualnih objašnjenja može ocijeniti predviðeni, odnosno odabrani sustav zaštite od požara te njegova uèinkovitost.

(2) Sastavni dio glavnog projekta iz stavka 1. ovoga èlanka, za izdavanje graðevne dozvole, èini prikaz predviðenih mjera zaštite od požara. U tekstualnom objašnjenju moraju se navesti propisi, odnosno priznata pravila tehnièke prakse na kojima se temelji predviðeni sustav zaštite od požara.

(3) Pravna osoba registrirana za projektiranje, koja je izradila glavni projekt, obavit æe provjeru istog na naèin utvrðen svojim opæim aktom i nakon obavljene provjere izdati ispravu kojom se potvrðuje da su mjere zaštite od požara, primijenjene u glavnom projektu, izraðene sukladno s ovim Zakonom, uvjetima ureðenja prostora, tehnièkim normativima i normama.

(4) Isprava iz stavka 3 ovoga èlanka sastavni je dio glavnog projekta.

Èlanak 15.

(1) Tijelo graditeljstva može izdati graðevnu dozvolu za gradnju graðevine ili njenu rekonstrukciju tek pošto prethodno pribavi suglasnost nadležne policijske uprave da su u glavnom projektu predviðene propisane, ili posebnim uvjetima graðenja tražene, mjere zaštite od požara u sluèajevima kada je izdavanje takve suglasnosti odreðeno posebnim uvjetima graðenja.

(2) U sluèajevima kad je posebnim propisima odreðeno izdavanje naèelne dozvole, odgovarajuæe se primjenjuju odredbe stavka 1 ovoga èlanka.

(3) Kad graðevnu dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga èlanka daje Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu.

Èlanak 16.

(1) Uporabna dozvola za izgraðene ili rekonstruirane graðevine može se izdati kad se utvrdi da su provedene mjere zaštite od požara predviðene glavnim projektom.

(2) Inspektor za zaštitu od požara policijske uprave (u daljnjem tekstu; inspektor policijske uprave) sudjeluje u radu komisije za tehnièki pregled graðevine, koja se osniva prema odredbama posebnog zakona.

(3) Komisija iz stavka 2. ovoga èlanka, pored poslova utvrðenih posebnim zakonom, utvrðuje da li su proveðene mjere zaštite od požara utvrðene glavnim projektom.

(4) Kada uporabnu dozvolu za izgraðenu ili rekonstruiranu graðevinu izdaje Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, poslove iz stavka 2. ovoga èlanka obavlja inspektor za zaštitu od požara Ministarstvu unutarnjih poslova u sjedištu (u daljnjem tekstu inspektor Ministarstva u sjedištu).

(5) Ako se prilikom tehnièkog pregleda graðevine utvrdi da kod njene gradnje ili rekonstrukcije nisu provedene mjere zaštite od požara predviðene u glavnom projektu, postupit æe se prema propisima u podruèju graðenja.

Èlanak 17.

(1) Za finalnu obradu vodoravnih i okomitih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima smiju se ugraðivati samo materijali odreðenih požarnih karakteristika.

(2) Za ugraðene materijale iz stavka 1. ovoga èlanka izvoðaè radova dužan je pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama i dati je na uvid komisiji iz èlanka 16. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Ministar unutarnjih poslova donijet æe propise o uvjetima koje glede zaštite od požara moraju zadovoljiti materijali iz stavka 1. ovoga èlanka.

Èlanak 18.

(1) Vlasnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju

postrojenja, ureðaje, elektriène, plinske ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta kao i druge ureðaje koji mogu prouzroèiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehnièkim normativima, normama i uputama proirvoðaèa, o èemu moraju posjedovati dokumentaciju.

(2) Ako se ne može utvrditi vlasnik iz stavk 1. uvoga èlanka, obveze utvrðene stavkom 1. ovoga èlanka preuzima korisnik.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora, kad se ne može utvrditi vlasnik, dužni su održavati u ispravnom stanju ureðaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i spreèavanje širenja požara te druge zaštitne ureðaje i instalacije sukladno tehnièkim norrnativima, normama i uputama proizvoðaèa, o èemu moraju posjedovati dokumentaciju.

Èlanak 19.

Vlasnici i korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora meðusobne obveze utvrðene èlankom 18. mogu urediti ugovorom, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Èlanak 20.

(1) Za izvedene stabilne instalacije namijenjene za gašenje ili dojavu požara, detekciju zapaljivih plinova i para te druge zaštitne ureðaje i instalacije koje služe za spreèavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija, izvoðaè radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i ureðaja i zapisnik o obavljenom pregledu od ovlaštene pravne osobe i dati ih na uvid komisiji iz èlanka 16. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ispravnost instalacija iz stavka 1. ovoga èlanka mora se provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehnièkim normativima, normama i uputama proizvoðaèa. O obavljenoj provjeri vodi se evidencija u kojoj se unosi kad je provjera obavljena. tko ju je obavio i što je provjerom utvrðeno.

(3) Djelatnici ovlaštenih organizacija iz stavka 1 i 2. ovoga èlanka koji obavljaju ispitivanja, moraju imati položen struèni ispit za obavljanje ispitivanja.

(4) Ministar unutarnjih poslova propisuje posebne tehnièke i druge uvjete koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe iz stavka 1. i 2., ovoga èlanka.

(5) Ministar unutarnjih poslova propisuje program i naèin polaganja ispita iz stavka 3. ovoga èlanka.

(6) Ministar unutarnjih poslova izdaje ovlaštenje za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga èlanka.

Èlanak 21.

(1) Proizvodnja i promet ureðaja, opreme i sredstava namijenjenih za gašenje, dojavu i spreèavanje širenja požara te drugih zaštitnih ureðaja i instalacija obavljaju se sukladno posebnim propisima.

(2) U proizvodnji, postupcima i uslugama u kojima sc koriste ureðaji, oprema, sredstva i instalacije iz stavka 1. ovoga èlanka, za koje nisu donijete hrvatske norme, mogu se primjenjivati strane norme, sukladno Zakonu o normizaciji.

(3) Ureðaji oprema, sredstva i instalacije iz stavka 1. ovoga èlanka, koji se uvoze iz inozemstva, mogu se stavljati u promet samo ako je uvoznik pribavio ispravu ovlaštene pravne osobe o ispravnosti tih ureðaja, opreme, sredstava i instalacija, kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu. Za svaki uvezeni ureðaj i svaku uvezenu kolièinu opreme istovrsnih dijelova nekog ureðaja ili sredstava za gašenje, dojavu i spreèavanje širenja požara, uvoznik je dužan pribaviti navedenu ispravu, osim ako je to drugaèije regulirano meðudržavnim sporazumima.

(4) Kad je posebnim propisom odreðeno da je za stavljanje u promet ureðaja, opreme, sredstava i

instalacija iz stavka 1. do 3. ovoga èlanka potrebno odobrenje nadležnog tijela, takvo odobrenje

izdaje ministar unutarnjih poslova.

(5) Odredbe stavaka 2. do 4. ovoga èlanka odnose se i na zaštitnu i drugu osobnu opremu koju vatrogasci koriste kod gašenja požara i drugih tehnièkih intervencija.

(6) Ministar unutarnjih poslova propisuje posebne tehnièke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe iz stavka 3. ovoga èlanka.

(7) Ministar unutarnjih poslova izdaje ovlaštenje za obavljanje poslova iz stavka 3. ovoga èlanka.

Èlanak 22.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora dužni su posjedovati ureðaje, opremu i sredstva za gašenje požara.

(2) Vrsta ureðaja, opreme i sredstava iz stavka 1. ovoga èlanka, kao i mjesta na kojim se postavljaju, odreðuju se posebnim propisima.

(3) Ministar unutarnjih poslova donijet æe propise o izboru i odreðivanju kolièine aparata za gašenje požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe i radnje koje obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata te rokove za provedbu kontrole ispravnosti i servisiranja.

(4) Ureðaji, oprema i sredstva za gašenje požara moraju se namjenski koristiti, biti u ispravnom stanju i posebno oznaèeni te uvijek dostupni za uporabu.

(5) Kontrolu ispravnosti i servisiranje aparata iz stavka 3. ovoga èlanka mogu obavljati pravne osobe, radnje te struène službe, koje su tehnièki i kadrovski osposobljene, na temelju ovlaštenja ministra unutarnjih poslova.

(6) Djelatnici koji obavljaju nadzor ispravnosti i servisiranje aparata iz stavka 3. ovoga èlanka, moraju imati za obavljanje tih poslova položen struèni ispit.

(7) Program i naèin polaganja ispita iz stavka 6. ovoga èlanka propisuje ministar unutarnjih poslova.

(8) Popis ovlaštenih pravnih osoba, koje obavljaju poslove iz èlanka 20. stavka 1. i 2. i èlanka 21. stavka 3. ovoga Zakona te subjekti iz stavka 5. ovoga èlanka, objavljuje se u "Narodnim novinama".

Èlanak 23.

(1) U svrhu spreèavanja i otklanjanja opasnosti od požara obavezno se osigurava vatrogasno dežurstvo, odnosno motrilaèko - dojavna služba i odgovarajuæa oprema i sredstva za gašenje požara:

1. u graðevinama za vrijeme održavanja priredbi, sajmova, izložbi ili sliènih prigoda;

2. na odreðenim vanjskim prostorima u vrijeme kada je opasnost za nastajanje požara na takvim prostorima vjerojatno ili oèita (obavljanje žetve i vršidbe veæeg obima, velika gradilišta, nacionalni parkovi, šume i slièno).

(2) Vatrogasno dežurstvo, odnosno motrilaèko - dojavnu službu u sluèajevima iz stavka 1. toèka 1. ovoga èlanka, dužan je osigurati organizator, a iz stavka 1. toèka 2. Ovoga èlanka vlasnik, odnosno korisnik ako se ne može utvrditi vlasnik navedenih graðevina, odnosno površina.

Èlanak 24.

Na podruèju Grada Zagreba, grada ili opæine gdje nije organizirano vatrogasno dežurstvo, odnosno motrilaèko - dojavna služba iz èlanka 23. ovoga Zakona, a postoji vjerojatnost od izbijanja požara veæeg obima, poglavarstvo Grada Zagreba, grada i opæine, na osnovi procjene ugroženosti od požara, dužno je organizirati takvo dežurstvo, odnosno službu.

Èlanak 25.

(1) Tehnološki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekuæine i plinovi ili eksplozivne tvari mogu se obavljati samo u graðevinama ili njenim dijelovima koji su odvojeni od drugih proizvodnih i skladišnih dijelova graðevine vatrootpornim pregradama koje onemoguæavaju širenje požara.

(2) Tehnološki procesi iz stavka 1. ovoga èlanka kao i radovi s otvorenim plamenom u blizini zapaljivih tekuæina, plinova, eksplozivnih i drugih tvari koje mogu izazvati požar moraju biti organizireni na naèin da opasnost od požara bude otklonjena, odnosno svedena na najmanju mjeru, ovisno o prirodi i uvjetima rada.

(3) Graðevine iz stavka 1. ovoga èlanka mogu se graditi samo na mjestima gdje njihova izgradnja ne ugrožava sigurnost od požara postojeæih graðevina ili okolnog prostora.

IV. VATROGASNE POSTROJBE I UDRUGE

Èlanak 26.

(1) Radi sudjelovanja u gašenju požara, spaševanju osoba i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehnièke pomoæi u nezgodama i opasnim situacijama, provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i obavljanja drugih djelatnosti utvrðenih planovima zaštite od požara osnivaju se vatrogasne postrojbe i udruge dobrovoljnih vatrogasaca.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga èlanka, vatrogasne postrojbe i udruge obavljaju bez obzira o èijoj se imovini radi, a o obavljenim poslovima dostavljaju izvješæe nadležnoj policijskoj upravi.

Èlanak 27.

Osnivanje, organizacija i ostala pitanja od važnosti za djelovanje vatrogasnih postrojbi, udruga dobrovoljnih vatrogasaca i njihovih udruženja uredit æe se posebnim zakonom, propisima donesenim na temelju zakona i opæim aktima udruga graðana.

V. GAŠENJE POŽARA

Èlanak 28.

(1) Svaka osoba koja primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili primijeti požar, dužna je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može uèiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako ta osoba to ne može uèiniti sama, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu postrojbu, policijsku upravu, stanicu ili ispostavu, centar za obavješæivanje i uzbunjivanje ili drugo tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora te ostale fizièke osobe

dužni su odmah obavijestiti nadležnu policijsku upravu, stanicu ili ispostavu o svakom požaru koji

kod njih nastane.

Èlanak 29.

Sustav organiziranja i rukovoðenja akcijama gašenja požara i tehnièkih intervencija uredit æe se posebnim zakonom.

VI. NADZOR NAD PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Èlanak 30.

(1) Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara utvrðenih ovim Zakonom i propisima

donesenim na temelju zakona obavljaju inspektori policijskih uprava i inspektori Ministarstva u sjedištu.

(2) Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u šumama obavljaju i šumarski inspektori koji u obavljanju ovih poslova imaju ovlasti inspektora zaštite od požara policijske uprave.

(3) Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu obavljaju i poljoprivredni inspektori koji u obavljanju ovih poslova imaju ovlasti inspektora zaštite od požara policijske uprave.

Èlanak 31.

(1) Odlukom predstavnièkog tijela Grada Zagreba, grada, odnosno opæine, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, može se propisati da odreðene poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara utvrðenih ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju zakona obavljaju vatrogasne postrojbe i vatrogasne udruge.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga èlanka odredit æe se:

1. vrsta graðevina, graðevinskih dijelova i otvorenog prostora koji æe biti obuhvaæeni kontrolom,

2. naèin i postupak obavljanja poslova kontrole,

3. naèin izvješæivanja nadležne policijske uprave o nedostacima utvrðenih kontrolom,

4. uvjeti koje moraju ispunjavati osobe za obavljanje poslova kontrole u pogledu struène spreme.

(3) Ministar unutarnjih poslova propisuje obrazac iskaznice kojom se utvrðuje identitet osobe ovlaštene za obavljanje poslova kontrole, ovlaštenja te naèin njenog izdavanja.

Èlanak 32.

(1) Poslove inspektora Ministarstva u sjedištu može obavljati osoba koja ima visoku struènu spremu tehnièkog smjera i položen struèni ispit.

(2) Poslove inspektora policijske uprave može obavljati osoba koja ima visoku ili iznimno višu struènu spremu tehnièkog ili drugoga odgovarajuæeg smjera i položen struèni ispit.

(3) Ministar unutarnjih poslova propisuje program i naèin polaganja struènog ispita za inspektore iz stavka 1. i 2 ovoga èlanka.

Èlanak 33.

(1) U obavljanju nadzora inspektor policijske uprave i inspektor Ministarstva u sjedištu ima pravo pregledati sve zatvorene prostorije i otvorene prostore, postrojenja i ureðaje te poduzeti druge radnje potrebne za utvrðivanje primjene propisanih i nareðenih mjere zaštite od požara.

(2) U obavljanju nadzora inspektor policijske uprave i inspektor Ministarstva u sjedištu može uæi u dom na traženje stanara ili u sluèaju otklanjanja ozbiljne neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovine veæeg opsega.

(3) Vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora, dužni su omoguæiti

obavljanje inspekcijskih poslova i inspektoru za zaštitu od požara dati na uvid propisanu dokumentaciju i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Èlanak 34.

(1) Ako u obavljanju nadzora inspektor policijske uprave i inspektor Ministarstva u sjedištu utvrdi da se pri gradnji graðevine ne provode mjere zaštite od požara predviðene u glavnom projektu, o tome æe obavijestiti nadležno tijelo graditeljstva.

Èlanak 35.

(1) Ako u obavljanju nadzora inspektor policijske uprave i inspektor Ministarstva u sjedištu utvrdi

da se u prometu nalazi oprema ili sredstva za gašenje i dojavu požara te drugi zaštitni ureðaji i instalacije koje ne ispunjavaju uvjete iz èlanka 21. ovoga Zakona rješenjem æe narediti da se ta oprema ili sredstva povuku iz prometa.

(2) Žalba na rješenje iz stavka 1. ovoga èlanka ne odgaða njegovo izvršenje.

Èlanak 36.

(1) O obavljenom pregledu inspektor za zaštit.u od požara je dužan sastaviti zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika uruèuje se vlasniku, odnosno korisniku graðevine, graðevinskog dijela i prostora kod kojeg je pregled obavljen.

Èlanak 37.

(1) U obavljanju svojih poslova inspektor za zaštitu od požara je dužan suraðivati s drugim inspekcijama te pravnim osobama i struènim službama.

Èlanak 38.

(1) U obavljanju nadzora inspektor za zaštitu od požara je dužan èuvati kao tajnu podatke koji su na temelju zakona ili opæim aktom odreðeni državnom, službenom ili po slovnom tajnom.

Èlanak 39.

(1) U svrhu spreèavanja nastajanja i širenja požara, omoguæavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i omoguæavanja gašenja požara ministar unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava, rješenjem æe narediti vlasniku, odnosno korisniku graðevine, graðevinskog dijela i prostora da poduzmu odreðene mjere zaštite od požara propisane zakonom propisima donesenim na temelju zakona, priznatim pravilima tehnièke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela Republike Hrvatske, Grada Zagreba, županije, kotara, grada ili opæine te pravnih osoba, a naroèito da:

1. dovedu u ispravno stanje postrojenja, instalacije ili ureðaje;

2. obave rekonstrukciju graðevine ili pojedinih prostora u njoj;

3. uklone otpad iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu rada ili je odložen na, posebnim zakonom, zabranjenim mjestima;

4. uklone predmete iz prostorija, ili prostora, koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara ili onemoguæavaju brz i siguran izlazak iz ugrožene graðevine ili prostora;

5. održavaju sve šumske ceste i puteve u stanju koje omoguæava svakodoban pristup vatrogasnim vozilima;

6. izvedu stabilne, polustabilne, mobilne, odnosno druge odgovarajuæe ureðaje i instalacije za dojavu i gašenje požara te druge zaštitne ureðaje i instalacije;

7. izvedu potrebne izlaze iz graðevine ili graðevinskog dijela radi omoguæavanja brzog izlaska osoba u sluèaju požara;

8. onemoguæe pristup vozilima koja pri radu mogu izbacivati iskre na mjestima gdje bi to predstavljalo opasnost od požara;

9. dovedu u ispravno stanje vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara ili tu opremu i sredstva postave na odreðeno mjesto ;

10. uklone odnosno izmijene one elemente na postrojenjima, instalacijama i ureðajima koji pri uporabi mogu prouzroèiti požar;

11. uklone zapaljive tvari koje su ugraðene u konstruktivne elemente graðevine ili kojima su

obraðene vodoravne ili okomite površine izlaza i izlaznih putova ako ti elementi predstavljaju

opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara;

12. onemoguæe ubacivanje izvana predmeta koji bi mogli prouzroèiti požar u graðevini ili otvorenom prostoru na koji je pristup ogranièen;

13. nabave odreðenu kolièinu i vrstu tehnièke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;

14. osiguraju vatrogasna dežurstva u graðevinama ili vanjskom prostoru.

(2) Ministar unutarnjih poslova rješenjem æe zabraniti iz razloga neposredne opasnosti od požara:

1. držanje sirovina, gotovih proizvoda ili drugih predmeta u zatvorenim i otvorenim skladišnim prostorima;

2 uporabu otvorene vatre u zatvorenim i otvorenim prostorima (pušenje, zavarivanje, svjetiljke s otvorenim plamenom, otvorena ložišta, elektroinstalacije koje nisu u sigurnoj izvedbi i sl.);

3. uporabu graðevina, ili graðevinskih dijelova postrojenja, instalacija ili drugih ureðaja ako se njihovim preureðenjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzroèiti požar;

4. uporabu ureðaja, instalacija i sredstava dok se ne poduzmu mjere da se opasnost ukloni;

5. obavljanje odreðenog posla u graðevini ili graðevinskom dijelu, prostoriji odnosno prostoru (lakiranje, pretakanje zapaljivih tekuæina i plinova, spaljivanje korova i sl.).

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga èlanka ne odgaða njegovo izvršenje.

Èlanak 40.

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju iz podruèja zaštite od požara za teritorij Republike Hrvatske, a policijska uprava za podruèje za koje je nadležna.

(2) Ministar unutarnjih poslova propisuje sadržaj evidencija iz stavka 1. ovoga èlanka te naèin njihova voðenja.

Èlanak 41.

(1) Ministarstvo u sjedištu:

1. analizira stanje zaštite od požara i poduzima mjere u cilju njezina unapreðenja;

2. brine se o usavršavanju i struènom osposobljavanju inspektora policijskih uprava;

3 obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima, donesenim na temelju zakona, stavljeni u nadležnost.

(2) Inspektori Ministarstva u sjedištu mogu obaviti svaki inspekcijski posao u podruèju zaštite od požara na teritoriju Republike Hrvatske.

Èlanak 42.

Ministar unutarnjih poslova može radi obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrðenih ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju zakona, povjeriti obavljanje odreðenih struèno-tehnièkih poslova (ekspertize, laboratorijska ispitivanja i sl.) odgovarajuæim znanstvenim organizacijama, odnosno struènim pravnim osobama i institucijama.

VII. VATROGASNA ŠKOLA

Èlanak 43.

(1) Vatrogasna škola u podruèju zaštite od požara:

1. provodi školovanje i osposobljavanje vatrogasnih kadrova;

2. prati, razvija i primjenjuje struène i znanstvene metode u podruèju zaštite od požara;

3 obavlja struèno ispitivanje uzroka požara;

4. sudjeluje u izradi prijedloga normi i drugih propisa u podruèju zaštite od požara;

5. obavlja i druge poslove u svezi sa zaštitom od požara.

(2) U dogovoru s nadležnim tijelima, u okviru svoje djelatnosti, Vatrogasna škola obavlja i osposobljavanje djelatnika za poslove civilne zaštite i za druge potrebe iz podruèja obrane, a prema programu tih tijela.

(3) Školovanje vatrogasnih djelatnika provodi Vatrogasna škola sukladno propisima koji reguliraju djelatnost srednjeg školstva.

Èlanak 44.

(1) Vatrogasna škola je organizacijska jedinica Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) Poslovi i naèin rada Vatrogasne škole ureðuju se opæim aktom Ministarstva unutarnjih poslova.

VIII. FINANCIRANJE

Èlanak 45.

(1) Sredstva za aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara iz èlanka 3. stavka 5. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proraèunu.

(2) Sredstva za provoðenje mjera zaštite od požara, utvrðenih županijskim planom zaštite od požara i planom zaštite od požara Grada Zagreba, kotara, grada, odnosno opæine, osiguravaju se u proraèunu županije, Grada Zagreba, kotara, grada, odnosno opæine.

(3) Financiranje vatrogasnih postrojbi, udruga i njihovih udruženja propisat æe se posebnim zakonom.

Èlanak 46.

Vlasnici, odnosno korisnici graðevina, graðevinskih dijelova i prostora, sukladno planu zaštite od požara i svojim opæim aktima o zaštiti od požara, osiguravaju sredstva za provedbu mjera zaštite od požara.

IX. KAZNENE ODREDBE

Èlanak 47.

(1) Novèanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 700 do 7.000 DEM kaznit æe se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako izda ispravu o glavnom projektu koji nije izraden sukladno ovom Zakonu, uvjetima ureðenja prostora, tehnièkim normativima i normama (èlanak 14.);

2. ako obavlja poslove iz èlanka 20., 21. i 22. bez odobrenja:

3 ako izda ispravu o ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje ili dojavu požara te drugih zaštitnih ureðaja i instalacija koje ne udovoljavaju tehnièkim normativima i normama (èlanak 20. stavak 1. i 2. i èlanak 21. stavak 3.);

4. ako obavlja poslove kontrole ispravnosti i servisiranja ruènih i prijevoznih vatrogasnih aparata bez ovlasti (èlanak 22. stavak 5.) ili ih obavlja protivno propisima.

(2) Za privredne prijstupe iz stavka 1. ovoga èlanka kaznit æe se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novèanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 150 do 700 DEM.

Èlanak 48.

(1) Novèanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 210 do 2.100 DEM kaznit æe se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne sudjeluje u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom (èlanak 2. stavak 2.);

2. ako ne donese opæi akt kojim utvrðuje mjere i poslove u svezi s provedbom i unapreðenjem zaštite od požara, ili ne provodi mjere koje se odnose na unapreðenje sustava zaštite od požara te mjera predviðene opæim aktom o zaštiti od požara ili drugim opæim aktima (èlanak 9.);

3. ako ne prati i ne analizira uzroke zbog kojih može nastati požar ili koji olakšavaju njegovo širenje (èlanak 11.);

4 izvoðaè radova, ako za fiskalnu obradu vodoravnih i okomitih površina izlaza i izlaznih puteva u objektima ugraðuje graðevinske materijale koji ne udovoljavaju odreðene požarne karakteristike (èlanak 17.);

5. ako ne održava u ispravnom stanju postrojenja, ureðaje, elektriène, plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta kao i druge ureðaje koji mogu prouzroèiti nastajanje požara ili ako o održavanju ne posjeduju dokumentaciju (èlanak 18. stavak 1.);

6. ako ne održava u ispravnom stanju ureðaje, opremu i sredstva za gašenje požara ili ako o održavanju ne posjeduje dokumentaciju (èlanak 18. stavak 3.);

7. ako ne ispita instalacije iz èlanka 20. stavka 2. najmanje jedanput godišnje od strane ovlaštene pravne osobe ili o obavljenoj provjeri ne vodi evidenciju (èlanak 20. stavak 2.);

8. ako stavi u promet ureðaje, opremu i sredstva namijenjena za gašenje, dojavu i spreèavanje širenja požara za koje nije pribavljena isprava ovlaštene pravne osobe o njihovoj ispravnosti (èlanak 21. stavak 3.);

9. ako bez odobrenja stavlja u promet ureðaje, opremu i sredstva namijenjena za gašenje ili dojavu požara za koje je potrebno odobrenje (èlanak 21. stavak 4.);

10. ako ne posjeduje ureðaje, opremu i sredstva za gašenje požara sukladno propisima (èlanak 22.);

11 ako ne osigura vatrogasno dežurstvo odnosno motrilaèko dojavnu službu, odgovarajuæu opremu i sredstva za gašenje požara (èlanak 23.);

12. ako ne obavijesti policijsku upravu, policijsku stanicu ili ispostave o nastalom požaru (èlanak 28.);

13. ako onemoguæava inspektora za zaštitu od požara u obavljanju njegovih poslova ili odbije dati na uvid propisanu dokumentaciju ili mu ne pruži potrebne podatke ili obavijesti (èlanak 33. stavak 3.);

14. ako ne provede rješenje inspektora policijske uprave ili inspektora Ministarstva u sjedištu (èlanak 35.);

15. ako ne provede rješenje ministra unutarnjih poslova ili policijske uprave (èlanak 39.);

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga èlanka kaznit æe se novèanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 210 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Èlanak 49.

Novèanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 210 DEM ili kaznom zatvora od 30 dana, kaznit æe se za prekršaj pojedinac:

1. ako ne sudjeluje u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom (èlanak 2.

stavak 2.);

2. ako kao vlasnik, odnosno korisnik graðevine, graðevinskog dijela ili prostora ne održava u ispravnom stanju postrojenja, ureðaje, elektriène, plinske, ventilacijske i druge instalcije, dimnjake i ložišta kao i druge ureðaje koji mogu prouzroèiti nastajanje požara ili ako o održavanju ne posjeduje dokumentaciju (èlanak 18. stavak 1.);

3. ako ne zapoène gašenje ili ne obavijesti o nastalom požaru (èlanak 28. stavak 1 i 2 );

4. ako onemoguæava inspektora za zaštitu od požara u obavljanju njegovih poslova ili odbije da mu pruži potreb ne podatke ili obavještenja (èlanak 33. stavak 3.);

5. ako ne provede rješenje inspektora policijske uprave ili inspektora Ministarstva u sjedištu (èlanak 35.);

6. ako ne provede rješenje ministra unutarnjih poslova ili policijske uprave (èlanak 39.).

Èlanak 50.

Iznosi novèanih kazni iz èlanaka 47., 48. i 49. ovoga Zakona revalorizirat æe se po srednjem teèaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

Èlanak 51.

(1) Za privredni prijestup iz èlanka 47. stavka 1. toèka 3. i 4. ovoga zakona poèinjenog drugi put, uz novèanu kaznu, izreæi æe se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u roku od 6 mjeseci.

(2) Za privredni prijestup iz èlanka 47. stavka 1. toèka 3 i 4. ovoga Zakona poèinjenog treæi put uz novèanu kaznu, izreæi æe se mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Èlanak 52.

Ministar unutarnjih poslova, u okviru ovlasti utvrðenih zakonom, može provedbenim propisima koje donosi odreðivati prekršaje i propisivati kazne za te prekršaje.

Èlanak 53.

(1) Propise za èije je donošenje po ovom Zakonu ovlašten ministar unutarnjih poslova æe donijeti u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s nadležnim ministrom, u okviru ovlasti utvrðenih zakonom, donosi propise o uvjetima sigurnosti i zaštite od požara za graðevine javne namjene, stambene, poslovne i druge graðevine, šume i usjeve te ostale graðevine u kojima postoji poveæana opasnost nastajanja požara.

Èlanak 54.

(1) Predstavnièko tijelo Grada Zagreba županije, kotara i grada, odnosno opæine dužno je uskladiti plan zaštite od požara (èlanak 3.) s odredbama ovoga Zakona u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu provedbenog propisa iz èlanka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Pravne osobe, te struène službe, dužne su uskladiti opæe akte o zaštiti od požara (èlanak 9.) s odredbama ovoga zakona u roku s mjeseci od dana stupanja na snagu provedbenog propisa iz èlanka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Ovlaštene organizacije iz èlanka 20. stavka 1. i 2., èlanka 21. stavka 3. i èlanka 22. stavka 5. ovoga Zakona dužne su, u roku 6 mjeseci od dana donošenja podzakonskih propisa koji reguliraju uvjete za obavljanje poslova ispitivanja, uskladiti svoje djelovanje s odredbama tih propisa.

Èlanak 55.

Inspektori za zaštitu od požara, zateèeni na tim radnim mjestima danom stupanja na snagu ovoga zakona, koji nemaju struènu spremu propisanu èlankom 32. ovoga Zakona mogu i dalje ostati na tim radnim mjestima pod uvjetom da steknu tu struènu spremu u roku tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Èlanak 56.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br.11/91 - proèišæeni tekst i 14/91.) izuzev odredbi koje se odnose na organizaciju, rad, status i financiranje vatrogasnih jedinica, društva i saveza i gašenje požara.

(2) Propisi donijeti radi izvršavanja zakona iz stavka 1. ovoga èlanka ostaju na snazi do donošenja propisa za izvršavanje ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s njegovim odredbama.

Èlanak 57.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 214-01 /92-01 /02

Zagreb, 2. lipnja 1993.

ZASTUPNIÈKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupnièkog doma Sabora

Stjepan Mesiæ, v. r.
NAJČITANIJE

Ometanja normalnog korištenja posebnog djela, stana ili drugog prostora

Već bezbroj pitanja se odnosi na ometanje od strane susjeda ili drugih osoba.
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Zakključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se