ZAKON O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

2.8.2010

 

ZAKON O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

 

 

Član 1.

Prekršaji protiv javnog reda i mira su djela kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad ili normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihova prava i dužnosti, vrijeđa moral, ometa vršenje zakonitih mjera državnih organa i službenih osoba, ugrožava opća sigurnost ljudi i imovine, vrijeđaju državni organi ili se na drugi način narušava javni red i mir građana te djela utvrđena ovim zakonom.

Član 2.

Za prekršaje protiv javnog reda i mira izriču se novčane kazne i izuzetno kazne zatvora, a može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, zaštitna mjera obaveznog liječenja od alkoholizma i narkomanije. zaštitna mjera obaveznog liječenja od spolne bolesti ili AIDS-a ili zaštitna mjera udaljenja s područja općine na kojem je prekršaj izvršen.

Član 3.

Brisan.

Član 4.

Tko na javnom mjestu namjerno uništi, ošteti ili omalovažava domaći novac u opticaju,kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 250 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 5.

Tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

 Tko bez dozvole nadležnog organa, tehničkim sredstvima, prenosi javne priredbe i manifestacije izvan prostora na kojem se iste održavaju, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM

 Tko tiskane ili snimljene stvari raspačava na neuobičajen nametljiv ili drzak način, te time remeti mir građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM.

Član 6.

Tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 7.

Tko dopušta da se u njegovim prostorijama vrši bludničenje ili tko omogućuje ili na drugi način pomaže vršenju prostitucije, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 8.

Tko se na javnom mjestu kocka ili tko mami druge na kocku ili tko omogućava kockanje, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 9.

Tko neovlašteno prodaje ili nudi na prodaju ulaznice za sportske i druge priredbe u većoj količini ili po cijenama višim od označenih, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM.

 

 

 

Član 10.

Tko obmani drugoga u pogledu svoje službene ili društvene funkcije odnosno položaja ili tko upotrijebi lažne osobne podatke kao svoje ili tko potvrdi tuđe lažne osobne podatke kao i tko neovlašteno nosi kakve znakove službene osobe, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 11.

Tko se odaje skitnji ili prosjačenju kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 12.

Tko se odaje prostituciji, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 13.

Tko se na javnom mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi način remeti javni red i mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 14.

Tko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 15.

Tko krši naredbuo zabrani pristupa ili zadržavanja, fotografiranja ili skiciranja na određenom mjestu, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 16.

Tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 17.

Tko omalovažava ili vrijeđa državne organe odnosno službene osobe prilikom vršenja ili u vezi s vršenjem službe ili njihova zakonita naređenja, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 18.

Tko javno istaknute objave ili predmete državnih organa na javnim mjestima uništi, ošteti, zamaže, neovlašteno ukloni ili spriječi njihovo isticanje na mjestima predviđenim u tu svrhu,

kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM

Član 19.

Tko daje alkoholna pića pijanoj osobi ili maloljetniku ispod 16 godina, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM.

Član 20.

Tko se na javnom mjestu odaje pijančevanju ili uživanju opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM.

Član 21.

Tko neovlašteno puca iz vatrenog oružja, pali rakete ili sličan eksplozivan ili zapaljiv materijal ili na drugi način narušava mir i sigurnost građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 22.

Roditelj ili staratelj koji podstiče dijete ili štićenika na vršenje prekršaja određenih ovim zakonom ili propisa donesenim na temelju ovoga zakona, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Član 23.

Tko se ne udalji iz skupine koju je ovlaštena službena ili ovlaštena vojna osoba pozvala da se raziđe, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 24.

Brisan.

Član 25.

Brisan.

Član 26.

Tko istakne zastave strane države bez općeg poziva društveno-političke organizacije ili bez odobrenja organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM.

Član 27.

Roditelj ili staratelj čije dijete ili štićenik učini prekršaj utvrđen ovim zakonom ili propisima donesenim na temelju ovoga zakona, ukoliko je izvršeni prekršaj posljedica lošega odgoja ili zanemarivanja nadzora nad djetetom ili štićenikom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM.

Član 28.

Odgovorna osoba u ugostiteljskoj radnji ili u ugostiteljskoj organizaciji koja propusti spriječiti narušavanje reda i mira u ugostiteljskoj radnji odnosno organizaciji, iako je to mogla učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM.

Član 29.

Tko stavi ispred zgrade ili ograde ili na zgradu ili ogradu uređaj ili predmet koji može povrijediti prolaznika ili mu nanijeti kakvu štetu ili tko takav predmet izbaci na ulicu, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM.

Član 30.

Tko bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način loše s njima postupa, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM.

Član 31.

Brisan.

Član 32.

Predmeti koji su upotrijebljeni ili su nabavljeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti ako su u vlasništvu učinioca. Predmeti iz stava 1. ovoga člana mogu se oduzeti i kad nisu u vlasništvu učinioca ako to zahtijevaju interesi opće sigurnosti ili razlozi morala. Novac, predmeti od vrijednosti i imovinska korist postignuta izvršenjem prekrašaja oduzet će se od učinioca. Ako oduzimanje nije moguće učinilac će se obvezati da plati novčani iznos koji odgovara postignutoj imovinskoj koristi. Ovlaštene službene osobe organa unutarnjih poslova, kad u obavljanju službenih poslova saznaju za prekršaj, mogu privremeno oduzeti predmete i novac iz stava 1. i 3. ovoga člana i prije donošenja rješenja o prekršaju.

Član 33.

Osobi koja se odala uživanju alkohola ili opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava i zbog te svoje sklonosti i navike vrši prekršaje, a postoji opasnost da će ih ponovo vršiti, može se uz kaznu izreći i zaštitna mjera obaveznog liječenja od aikoholizma i narkomanije. Obavezno lijećenje vrši se u zdravstvenoj organizaciji određenoj u rješenju o prekršaju ili za vrijeme izdržavanja kazne zatvora. Zdravstvena organizacija odnosno liječnik koji su liječili osobu od alkoholizma i narkomanije dužni su po završetku ili prekidu liječenja odmah o uspjehu odnosno o prekidu liječenja izvijestiti suca za prekršaje koji je izrekao ovu zaštitnu mjeru. Osoba koja odbije da se podvrgne obaveznom liječenju od alkoholizma i narkomanije ili izbjegava to liječenje, kaznit će se za taj prekršaj kaznom zatvora do 30 dana.

 

 

 

Član 34.

Osobi koja izvrši prekršaj iz člana 12. ovoga zakona, a zaražena je od spolne bolesti ili AIDS-a, izreći će se uz kaznu i zaštitna mjera obaveznog liječenja od spolne bolesti. Odredbe člana 33. stava 2. i 3. ovoga zakona shodno će se primjenjivati i kod izvršavanja zaštitne mjere obaveznog liječenja od spolne bolesti. Osoba koja odbije da se podvrgne obaveznom liječenju od spolne bolesti ili izbjegava to liječenje kaznit će se za taj prekršaj kaznom zatvora do 30 dana.

Član 35.

Zaštitna mjera obaveznog liječenja od alkoholizma i narkomanije i zaštitna mjera obaveznog liječenja od spolne bolesti ili AIDS-a izvršavaju se prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija i propisima donesenim na temelju toga zakona.

Član 36.

Za prekršaje iz člana  8, 11. i 12. ovoga zakona može se uz kaznu zatvora ili samostalno izreći i zaštitna mjera udaljenja s područja općine na kojem je izvršen prekršaj u trajanju od 30 dana do šest mjeseci.

Zaštitna mjera iz stava 1. ovoga člana može se izreći osobi u pogledu koje se iz okolnosti pod kojima je prekršaj izvršila iz pobuda, ranijeg života, osobnih prilika i njenog držanja može osnovano smatrati da bi na istom području mogla ponovno izvršiti koji od prekršaja iz stava 1. ovoga člana. Nitko ne može biti udaljen s područja općine na kojem ima prebivalište.

 U rješenju o prekršaju odredit će se rok u kojem je okrivljeni dužan napustiti područje općine na kojem je učinio prekršaj, a koji ne može biti kraći od 12 sati niti duži od tri dana.

 Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje ove zaštitne mjere.

Tko se u roku iz stava 4. ovoga člana ne udalji ili tko se za vrijeme trajanja zaštitne mjere udaljenja bez opravdanog razloga vrati na područje s koga je udaljen, kaznit će se za taj prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Član 37.

Skupština općine odnosno skupština gradske zajednice općina može svojom odlukom, u skladu sa članom 1. ovoga zakona, propisivati i druge prekršaje protiv javnog reda i mira koji nisu predviđeni ovim zakonom.

Član 38.

Dozvolu za prenošenje tehničkim sredstvima javnih priredbi i manifestacija izdaje organ uprave nadležan za unutarnje poslove.

Član 39.

Danom stupanja na snagu Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine", br. 41/77) prestaje važiti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine", br. 29/49, 72/51, 37/56, 18/60, I/70 i 4/70).

Član 40.

Na dan stupanja na snagu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine", br. 55/89) prestaje važiti odredba člana 86. Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 47/89).

               
NAJČITANIJE

Ometanja normalnog korištenja posebnog djela, stana ili drugog prostora

Već bezbroj pitanja se odnosi na ometanje od strane susjeda ili drugih osoba.
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Zakključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se