VODA

27.4.2009

Voda je preduvjet života, kulturne i gospodarske moći te neophodna za život. Pravo na pristup vodi za piće jedno od osnovnih ljudskih prava. Voda nije komercijalni proizvod već je ona naslijeđe koje treba čuvati i zaštiti. Briga o vodama od posebne je važnosti zbog njene nezamjenjivosti kao prirodnog resursa kojeg ima u ograničenim količinama, neravnomjerno raspoređenog prostorno i vremenski.… VODA JE ŽIVOT                                                                22.ožujak – SVJETSKI DAN VODA

 

Voda je po svojoj definiciji tekućina bez boje, okusa i mirisa čiju molekulu sačinjavaju povezana dva atoma vodika i jedan atom kisika.

Zemlja se često naziva PLAVIM PLANETOM jer je 70,8% Zemljine površine prekriveno vodom, od toga je oko 97,5% slane vode (mora i oceani), a slatke vode čine svega 2,5% .

 

Procjenjuje se da je samo 1% slatke vode ili 0,007% ukupne količine vode na planeti Zemlji moguće koristiti za čovjekove potrebe.

 

Voda je preduvjet života, kulturne i gospodarske moći te neophodna za život. Pravo na pristup vodi za piće jedno od osnovnih ljudskih prava. Voda nije komercijalni proizvod već je ona naslijeđe koje treba čuvati i zaštiti. Briga o vodama od posebne je važnosti zbog njene nezamjenjivosti kao prirodnog resursa kojeg ima u ograničenim količinama, neravnomjerno raspoređenog prostorno i vremenski.

 

UKUPNA CIJENA USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE SASTOJI SE OD:

1. naknade za uslugu vodoopskrbe, naknade za uslugu odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda - koje čine prihod isporučitelja odnosno one pravne osobe koja tu uslugu pruža

2.  naknade za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje na području ili za potrebe jedinice lokalne samouprave – koje čine prihod jedinici lokalne samouprave

3.  naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda koje čine prihod Hrvatskih voda i čiju visinu određuje Vlada Republike Hrvatske

4.  poreza na dodanu vrijednost – prihod državnog proračuna.

 

INTERNA VODOVODNA I KANALIZACIJSKA INSTALACIJA

 

Internu vodovodnu instalaciju sačinjavaju cjevovodi i uređaji uključujući ventil iza glavnog vodomjera, koji služi za obračunavanje potrošene vode, do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika komunalne usluge. Korisnik usluge snosi troškove svih gubitaka vode nastale uslijed oštećenja, puknuća ili kvara na internoj vodovodnoj instalaciji.

 

Internu kanalizacijsku instalaciju sačinjavaju kanalizacijske cijevi, objekti i uređaji od spoja na sustav javne odvodnje do nekretnine korisnika komunalne usluge.

 

Sabirne odnosno septičke jame dio su interne kanalizacijske instalacije. Njihova izgradnja obvezna je na području na kojem nema izgrađenog sustava javne odvodnje otpadnih voda. U sabirne i septičke jame, koje moraju biti izgrađene bez ispusta i preljeva, s vodonepropusnim dnom i stjenkama, a prema uvjetima nadležnog tijela, ne smiju se upuštati oborinske i površinske vode te vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa.

Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama može na temelju dobivene koncesije vršiti pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti.

Uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

 

Internu vodovodnu i kanalizacijsku instalaciju o svom trošku projektira, izvodi i održava korisnik usluge.

 

 

JAVNA I INTERNA KANALIZACIJSKA MREŽA pravila izgradnje i održavanja

 

… mora biti izgrađena i održavana tako da se isključi mogućnost zagađivanja okoline bilo razlijevanjem otpadnih voda po površini, bilo prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve te spriječi prenošenje zaraznih bolesti.

 

Prelijevanje fekalija iz septičkih jama nije dozvoljeno jer se time ugrožava zdravlje ljudi i životinja te škodi bilju zbog čega je to prekršaj za koji je nadležna sanitarna inspekcija.

 

… U JAVNU KANALIZACIJU NE SMIJU SE BACATI I NE SMIJU SE ISPUŠTATI:

 

-          krpe, higijenski ulošci, vlažni rupčići, najlonske vrećice, ljepljive vrpce i sl.

-          potrošni medicinski materijal (rukavice, gaze, maske, šprice, zavoji i sl.)

-          otpadna maziva ulja i otpadna jestiva ulja koja nastaju obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti te u djelatnostima u kojim se dnevno pripremi više od 20 obroka, kao primjerice u zdravstvu

-          ostaci hrane

-          dlaka i perje

-          kamenje, vapneni ostaci i ostaci građevinskog materijala

-          strugotine metala, drva i plastike

-          staklo

-          kiseline, lužine, agresivne i ostale štetne tekućine (ostaci kemikalija i boja i sl.)

-          pepeo i troska.

 

 

… PRIKLJUČENJE NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE:

 

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu. Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, a predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom utvrditi područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu ukoliko je isti na zadovoljavajući način pojedinačno osigurao svoje potrebe.

Vlasnik građevne čestice, odnosno građevine plaća cijenu stvarnih troškova i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.

 

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe treba se izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.

Tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju mjernog uređaja (vodomjera) određuje isporučitelj komunalne usluge, a stvarni trošak ugradnje plaća vlasnik nekretnine.

 

… PRIKLJUČAK NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

 

je spoj javnog dijela sustava i interne instalacije korisnika komunalne usluge te čini sastavni dio nekretnine za koju je izveden.

Vlasništvo i održavanje priključaka na komunalnu infrastrukturu definirana predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom o priključenju na komunalnu infrastrukturu.

Prema odlukama o priključenju na komunalnu infrastrukturu koje se primjenjuju na području grada Rijeke te gradova i općina na području riječkog prstena:

 

Vodovodni priključak se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe, vodomjernog okna s ugrađenim glavnim vodomjerom i zapornim uređajima ugrađenim neposredno ispred i iza glavnog vodomjera te nepovratnog ventila. Vodomjerno okno (dio vodovodnog priključka) izvodi se na javnoj površini (nogostupu, zelenoj površini ili kolniku) u neposrednoj blizini sustava javne vodoopskrbe.

Vodovodni je priključak u vlasništvo korisnika usluge vodoopskrbe, a održava ga isporučitelj usluge. Korisnik usluge vodoopskrbe može zatražiti premještaj vodovodnog priključka te snosi stvarne troškove njegova premještanja.

 

Kanalizacijski priključak je spoj sustava javne kanalizacije i interne kanalizacijske instalacije korisnika komunalne usluge, u naravi se sastoji od spojnog voda na sustav javne odvodnje i kontrolnog okna uz regulacijsku liniju (granica između javno-prometne površine i susjedne nekretnine) i u pravilu je izgrađen na javnoj površini te čini sastavni dio nekretnine za koju je izveden.


 

… VRSTE VODOMJERA ZA HLADNU VODU

 

Glavni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava potrošnja isporučene vode za piće.

 

Pomoćni vodomjer je mjerni uređaji, koji je sukladno uvjetima isporučitelja ugrađen u nišu zgrade, zasebnu prostoriju ili okno ispred zgrade, na kojem se očitava potrošnja vode za posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

 

Individualni vodomjer je mjerni uređaj koji je ugrađen u stan bez suglasnosti i uvjeta isporučitelja usluge, po kojem isporučitelj ne obračunava i ne naplaćuje vodu.

 

 

 

… OVJERNA RAZDOBLJA ZA VODOMJERE ZA HLADNU VODU

 

Sukladno Naredbe o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 47/05) donesene temeljem Zakona o mjeriteljstvu (NN br. 163/03) ovjerno razdoblje za vodomjere za hladnu vodu temeljem kojih se vrši obračun potrošene vode odnosno pružene usluge iznosi 5 godina.

Vodomjeri tijekom uporabe moraju imati valjan žig i plombu.

Ispravnost vodomjera utvrđuje Zavod za mjeriteljstvo Republike Hrvatske.

 

Na području grada Rijeke te gradova i općina riječkog prstena isporučitelj usluge vodoopskrbe ne evidentira i nije nadležan za održavanje vodomjera ugrađenih u stanovima (tzv. individualnih vodomjera) jer nisu u skladu s tehničkim i sanitarnim propisima.

Odlukom suvlasnika zgrade moguća je ugradnja spomenutih vodomjera nakon čega suvlasnici odlučuju i o načinu obračunavanja potrošene vode.

Za evidenciju o pravovremenom baždarenju individualnih vodomjera odgovoran je predstavnik ovlaštenih suvlasnika stanara dok su sami suvlasnici (stanari) dužni redovno ispitivati, kontrolirati i baždariti individualne vodomjere svakih 5 godina.

Svaki stanar dužan je svom ovlaštenom predstavniku sustanara (povjereniku stambene zgrade) omogućiti uvid u račune o kupljenim novim vodomjerima ili napravljenom baždarenju i popravku već prije ugrađenih vodomjera. Ako to ne učini, prestaje mu obračun vode putem očitane potrošnje na individualnim vodomjerima. Dodatna provjera ispravnosti baždarenja vodomjera ugrađenih u stanovima moguća je putem Upravitelja stambene zgrade i njegovih ovlaštenih majstora.

Da li će očitanja individualnih vodomjera vršiti samostalno svaki od sustanara ili će njihovo očitanje izvršiti ovlašteni predstavnik suvlasnika, o tome odlučuju zajednički svi sustanari stambene zgrade.

Predstavnik sustanara (povjerenik stambene zgrade) dužan je kontrolirati točnosti očitanja individualnih vodomjera koju bi svi stanari trebali izvršiti istog dana, najkasnije do 10. dana u mjesecu.

 

Za redovno ispitivanje, održavanje i baždarenje pomoćnih i glavnih vodomjera zadužen je isporučitelj usluge vodoopskrbe, a o čemu dostavlja podatak korisniku usluge.

 


 

 

NAJČITANIJE

Ogledmi primjer Odlukeo kućnom redu

Ovo je primjer kako bi se trebala donijeti odluka o kućnom redu
Dimnjaci i sigurnost

Dimnjaci i sigurnost

Česta se javjaju pitanja vezana za obavezne kontreole ispravnosti dimnjaka. Tko je odgovoran. Zašto su zakonom propisane obveze?
Obnova zgrada oštećenih potresom.

Obnova zgrada oštećenih potresom.

Novi informator organizira vebinar na temu obnove zgrada oštećenih potresom
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Nova uredba o gospodarenju otpadom

Nova uredba o gospodarenju otpadom

Što kazati na Uredbu koja se samo tako naziva a u suštini donosi građanima višestruko povećane troškove. Zar nije jasno da otpad stvaraju ljudi. Zašto se ne primjeni nešto iz pozitivne prakse iz ra
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se