Pravilnik o opskrbi vodom

15.4.2009

Grad Rijeka

62.

Temeljem članka 18. Odluke o vodoopskrbi Upravni odbor Javnog poduzeća VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, na sjednici dana 17. veljače 1994. donio je

 

 

PRAVILNIK

o opskrbi vodom i izvedbi vodovodne mreže sa vodovodnim priključcima

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način opskrbe potrošača pitkom vodom putem javne vodovodne mreže, izvedba vodovodnih instalacija i priključivanja na vodovodnu mrežu, a poradi pravilne opskrbe pitkom vodom, zaštita voda, osiguranja potrebnih količina vode i njene higijensko-tehničke ispravnosti.

 

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se i reguliraju međusobna prava i obveze potrošača i Javnog poduzeća Vodovod i kanalizacija Rijeka (u daljnjem tekstu: Javno poduzeće).

 

Članak 3.

Individualnu (kućni, stambenu ili poduzeća) vodovodnu mrežu čine vodovodne cijevi s pripadajućim uređajima i to počevši od glavnog vodomjera, koji služi za obračunavanje potrošnje vode na nekretnini, pa nadalje.

 

Investitor svih radova na individualnoj vodovodnoj mreži je vlasnik, korisnik ili posjednik nekretnine (potrošač) na čije ime glasi vodovodni priključak.

 

Članak 4.

U slučaju predviđenog prekida opskrbe vodom Javno poduzeće dužno je obavijestiti potrošače najmanje jedan dan prije prekida opskrbe vodom putem sredstava javnog izvješćivanja, a veće potrošače i pismeno ili putem telefona.

 

U slučaju iznenadnog kvara na javnoj vodovodnoj mreži, potrošači se isključuju iz vodoopskrbnog sustava bez prethodnog obavješćivanja, ali uz obvezu naknadne obavijesti.

 

Ukoliko do prekida vodoopskrbe dođe radi rekonstrukcije ili popravka mreže, Javno poduzeće dužno je o svom trošku osigurati najnužnije količine vode za potrebe domaćinstva u stambenim naseljima.

 

Članak 5.

Javno poduzeće može uvesti ograničenje potrošnje vode za zemljišta, opskrbne zone, kategorije potrošača i za cijelo vodoopskrbne područje u slučaju poremećaja u vodoopskrbi, a uz suglasnost Poglavarstva Grada Rijeke i Poglavarstva općina.

 

Potrošači su dužni držati se uputa i odredaba o racionalnom trošenju vode.

 

Ukoliko se potrošači ne pridržavaju uputa i odredaba o racionalnom korištenju vode, Javno poduzeće ovlašteno je privremeno ili povremeno prekinuti opskrbu vodom, opskrbljujući potrošače samo količinama koje su nužne da se udovolji minimum higijensko-sanitarnih potreba.

 

Javno poduzeće nije odgovorno za eventualne štete nastale potrošačima uslijed provođenja radnji predviđenih člankom 4. i 5. ovog Pravilnika.

 

Članak 6.

Voda iz vodovodnog sustava koristi se temeljem Ugovora zaključenog između Javnog poduzeća i potrošača.

 

Potrošačima vode smatra se svaka fizička ili pravna osoba u čijem je vlasništvu nekretnina, ili ima pravo korištenja, upravljanja ili posjeda nekretnine, a koja je s Javnim poduzećem sklopila ugovor iz prethodnog stavka.

 

Ukoliko nekretninu koristi više korisnika, posjednika, ili ima više vlasnika, oni su dužni između sebe odrediti osobu koja ih predstavlja, odnosno osobu na čije ime će biti izveden vodovodni priključak i koja će biti u obvezi spram Javnog poduzeća.

 

Članak 7.

Potrošačem vode u stambenim i drugim objektima smatra se organ upravljanja tim objektom.

 

Iznimno, potrošačem vode u stambenim zgradama u kojima su ugrađeni vodomjeri za svaki stan, (pomoćni vodomjer) u skladu sa odredbom članka 19. Pravilnika, smatra se nositelj stanarskog prava, odnosno vlasnik stana.

 

 

II. PRIKLJUČAK NA JAVNU VODOVODNU MREŽU

 

Članak 8.

Nekretnine se priključuju na javnu vodovodnu mrežu, izvedbom vodovodnog priključka.

 

Priključak se sastoji od spojnog voda na uličnu vodovodnu mrežu i vodomjernog okna, u kojem se nalazi: ventil ispred i iza glavnog vodomjera, vodomjer i spoj ni komadi.

 

Članak 9.

Izvedbu vodovodnog priključka odobrava Javno poduzeće.

 

Priključak izvodi i vodomjer ugrađuje Javno poduzeće, po zaprimljenom pismenom zahtjevu vlasnika odnosno korisnika nekretnine.

 

Članak 10.

Uz pismeni zahtjev, tražitelj vodovodnog priključka, dužan je priložiti situaciju terena (urbanističku situaciju, katastarski plan ili geodetski plan) u mjerilu 1:1000, s označenom katastarskom česticom i zemljišno-knjižnim vlasnikom.

 

Priključak za stambene i druge objekte može se odobriti, ako tražitelj vodovodnog priključka posjeduje građevinsku dozvolu, ili gdje ona nije potrebna, odgovarajuće uvjerenje organa uprave, za objekt za kojeg se traži priključak.

 

Za društvene, stambene i gospodarske objekte, uz zahtjev za vodovodni priključak, tražitelj priključka dužan je dostaviti Javnom poduzeću na suglasnost izvedbeni projekt priključka vode.

 

Tehničke i ostale uvjete za odobrenje i izvedbu priključka na vodovodnu mrežu utvrđuje Javno poduzeće.

 

Članak 11.

Vodovodni priključak odobrava se kao:

a) stalni priključak - trajno rješenje vodoopskrbe

b)privremeni priključak i

c)   priključak za poljoprivredne svrhe

 

Stalni vodovodni priključak odobrava se, ako je razvodna vodovodna mreža izgrađena u naselju u skladu sa.urbanističkim planom naselja i na temelju tehničke dokumentacije vodoopskrbe naselja.

 

Privremeni priključak odobrava se, ako razvodna vodovodna mreža po naselju nije izgrađena, pa se priključak daje na najbližu vodovodnu mrežu.

 

Privremenim priključkom smatra se i gradilišni priključak, potreban za izgradnju objekta.

 

Priključak za poljoprivredne svrhe može se odobriti samo, ako se time ne pogoršava vodoopskrba postojećim potrošačima.

 

Članak 12.

Vodovodni priključak izvodi se na javnoj površini, u neposrednoj blizini javne vodovodne mreže, na nogostupu, zelenoj površini ili kolniku.

 

Članak 13.

Dvije ili više susjednih nekretnina, u pravilu, ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu.

 

Javno poduzeće može odobriti i izvesti dva ili više glavnih vodomjera u zajedničkom vodomjernom oknu, sa jednim priključkom na vodovodnu mrežu, ako za to postoje opravdani razlozi i tehničke mogućnosti.

 

Kod stambenih objekata za više ulaza, u pravilu se ugrađuje glavni vodomjer za svaki ulaz.

 

Članak 14.

Način i mjesto izvedbe vodomjernog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak, te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila, određuje Javno poduzeće, vodeći računa o interesima potrošača i tehničkim mogućnostima.

 

Članak 15.

Javno poduzeće može zahtijevati odvajanje instalacije, ili izvedbu posebnog priključka, kod korištenja zgrade od strane potrošača različitih kategorija u odnosu na cijenu vode, određujući pri tome primjeren rok, koji ne može biti kraći od 30 dana u kojem je potrošač dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

 

Ukoliko se prenamjenom prostora, dio stambenog objekta pretvara u poslovni prostor, potrošnja vode se može registrirati i po istom vodomjera, s tim da se za stambeni dio obračunava dotadašnji prosjek potrošnje vode, a preostala količina vode obračunava se za poslovni dio objekta.

 

Članak 16.

Javno poduzeće može odbiti izvedbu vodovodnog priključka, ako nekretnina nije spojena s javnom kanalizacijom, ili ako nije priključena na propisno izgrađenu nepropusnu septičku jamu odgovarajućeg kapaciteta.

 

Iz sanitarno-tehničkih i drugih razloga, Javno poduzeće može uskratiti spajanie potrošača s vodovodnom mrežom ili isključiti potrošača iz opskrbe vodom.

 

O uskraćivanju spajanja Individualne vodovodne mreže s javnom vodovodnom mrežom, prema stavku 2. ovog članka, Javno poduzeće je dužno obavijestiti nadležne organe.

 

Javno poduzeće ne smije dozvoliti izvedbu vodovodnog priključka na postojeću vodovodnu mrežu novim tražiteljima priključka, ako se time znatno pogoršava vodoopskrba postojećih potrošača.

 

Članak 17.

Sve troškove izgradnje vodovodnog priključka, troškove premještaja priključka, ili odvajanje instalacije i priključka, kao i troškove održavanja priključka, snosi tražitelj priključka ili potrošač.

 

Cijenu priključka određuje Javno poduzeće, na osnovi cijene potrebnih radova i ugrađenog materijala.

 

Tražitelj priključka dužan je prije izvedbe priključka osigurati financijska sredstva, odnosno položiti akontaciju za izvođenje radova.

 
NAJČITANIJE

Ogledni primjer Odluke o kućnom redu

Ovo je primjer kako bi se trebala donijeti odluka o kućnom redu

Prenamjena stana ili garaže u poslovni prostor

Za prenamjenu stana i li garaže u poslovni prostor nije potrebna suglasnost svih suvlasnika
Edukacije o zaštiti okoliša nikad nije bila tako važna kao danas

Edukacije o zaštiti okoliša nikad nije bila tako važna kao danas

Pošto smo prisiljeni da obustavimo edukativne izložbe, na ovaj način vam predstavljamo sadržaj koji se nalazi na plakatima B1 i B2.
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Zakključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se