PRAVILNIK O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU

4.4.2009

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3914

Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 42/05) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se ugradnja uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u objektima izgrađenim prije stupanja na snagu Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se i modeli raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije kupcima toplinske energije koji su vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalne uporabne cjeline, a toplinsku energiju registriraju putem uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili mjere putem zasebnog uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04 i 76/07), Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 129/06) i Tarifnim sustavom za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 57/06, 88/2006, 105/06, 116/06, 116/06, 55/07 i 65/07 – pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav).

(2) U ovom Pravilniku koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. isporučena toplinska energija – toplinska energija isporučena na zajedničkom mjerilu toplinske energije,

2. samostalna uporabna cjelina – posebni dio građevine koji čini samostalnu funkcionalnu cjelinu,

3. stalni troškovi – troškovi toplinske snage distribucijskog sustava, koja je određena termoenergetskom suglasnošću ili se utvrđuje primjenom faktora 50 W/m3, uz uvjet da tako utvrđena priključna snaga ne može biti veća od tehničkih mogućnosti distribucijske mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka, uključujući i mjerila,

4. ukupni troškovi za isporučenu toplinsku energiju – troškovi obračunati propisanim tarifnim elementima za odabrani tarifni model iz Tarifnog sustava, koji se sastoje od troškova za isporučenu toplinsku energiju, troškova priključne snage iz termoenergetske suglasnosti i fiksne mjesečne naknade, odnosno, ako ne postoji termoenergetska suglasnost troškovi priključne snage se utvrđuju primjenom faktora 50 W/m3, uz uvjet da tako utvrđena priključna snaga ne može biti veća od tehničkih mogućnosti distribucijske mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka, uključujući i mjerila,

5. uređaj za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije – uređaj kojim se određuje udio troška za toplinsku energiju isporučenu samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupno isporučenoj toplinskoj energiji izmjerenoj na zajedničkom mjerilu toplinske energije,

6. uređaj za regulaciju odavanja topline – uređaj kojim se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije.

II. UGRADNJA I ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA LOKALNU RAZDIOBU ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE, UREĐAJA ZA REGULACIJU ODAVANJA TOPLINE I UREĐAJA ZA MJERENJE POTROŠNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 3.

Uređaji za mjerenje potrošnje toplinske energije i uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije moraju udovoljavati uvjetima koji su propisani sljedećim normama:

– OZNAKA: HRN EN 1434-1/A1:2003, Mjerila toplinske energije – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1434-1:1997/A1:2002)

– OZNAKA: HRN EN 1434-2/A1:2003, Mjerila toplinske energije – 2. dio: Konstrukcijski zahtjevi (EN 1434-2:1997/A1:2002)

– OZNAKA: HRN EN 1434-3:1998, Mjerila toplinske energije – 3. dio: Razmjena podataka i sučelja (EN 1434-3:1997)

– OZNAKA: HRN EN 1434-4/A1:2003, Mjerila toplinske energije – 4. dio: Ispitivanje pri odobravanju tipa (EN 1434-4:1997/A1:2002)

– OZNAKA: HRN EN 834:2003, Razdjelnici troškova za utvrđivanje potrošnje radijatora za grijanje prostorija – Uređaji s napajanjem električnom energijom (EN 834:1994).

Članak 4.

(1) Odluku o ugradnji uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije i uređaja za regulaciju odavanja topline donose vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu, uz suglasnost distributera toplinske energije.

(2) Distributer toplinske energije dužan je dati suglasnost na odluku iz stavka 1. ovoga članka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije udovoljavaju normama iz članka 3. podstavka 5. ovoga Pravilnika,

– sukladnost formata elektroničkog oblika za dostavu podataka o potrošnji svih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije u obračunskom razdoblju s formatom baze podataka distributera toplinske energije.

(3) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu i ugradnju uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije i uređaja za regulaciju odavanja topline.

(4) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu o svom trošku održavaju uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije i uređaje za regulaciju odavanja topline.

(5) Kod donošenja odluke o ugradnji uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije i uređaja za regulaciju odavanja topline na zajedničkom mjerilu toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka, vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava najmanje 50% svih samostalnih uporabnih cjelina mora biti opremljeno uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.

Članak 5.

(1) Odluku o ugradnji uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije donose vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu, uz suglasnost distributera toplinske energije.

(2) Distributer toplinske energije dužan je dati suglasnost na odluku iz stavka 1. ovoga članka ako su za ugradnju uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije ispunjeni uvjeti propisani Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom za obračunsko mjerno mjesto.

(3) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu i ugradnju uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije.

(4) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu o svom trošku održavaju uređaje za mjerenje potrošnje toplinske energije.

III. OSNOVNI MODELI ZA RASPODJELU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU NA ZAJEDNIČKOM MJERILU TOPLINSKE ENERGIJE

Snaga

Članak 6.

(1) Osnovni modeli za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije po kriteriju snage jesu:

– model 1S – obračun troška za snagu samostalne uporabne cjeline, primjenjuje se kada postoji podatak o snazi samostalne uporabne cjeline;

– model 2S – snaga samostalne uporabne cjeline utvrđuje se prema umnošku ukupne snage svih samostalnih uporabnih cjelina i udjela grijane površine samostalne uporabne cjeline (m²) u ukupnoj grijanoj površini svih samostalnih uporabnih cjelina priključenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, primjenjuje se kada ne postoji podatak o snazi samostalne uporabne cjeline, a postoji podatak o ukupnoj snazi svih samostalnih uporabnih cjelina priključenih na zajedničko mjerilo toplinske energije;

– model 3S – snaga samostalne uporabne cjeline utvrđuje se primjenom faktora 50 W/m3, uz uvjet da tako utvrđena snaga ne može biti veća od tehničkih mogućnosti distribucijske mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka, uključujući i mjerila toplinske energije, primjenjuje se kada ne postoje podaci o snazi samostalne uporabne cjeline i o ukupnoj snazi svih samostalnih uporabnih cjelina priključenih na zajedničko mjerilo toplinske energije;

(2) Tarifni element Te2 – snaga iskazuje se za svaku samostalnu uporabnu cjelinu posebno, a vrijednost snage na zajedničkom mjerilu toplinske energije određuje se primjenom jednog ili kombinacijom osnovnih modela za raspodjelu troškova iz stavka 1. ovoga članka.

Energija

Članak 7.

(1) Osnovni modeli za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije po kriteriju energije jesu:

– model 1EG – udio snage uređaja za zagrijavanje samostalne uporabne cjeline u ukupno instaliranoj snazi svih uređaja priključenih na zajedničko mjerilo toplinske energije;

– model 2EG – udio grijane površine samostalne uporabne cjeline (m²) u ukupnoj grijanoj površini svih samostalnih uporabnih cjelina priključenih na zajedničko mjerilo toplinske energije;

– model 3EG – udio broja impulsa uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije u samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupnom broju impulsa u svim samostalnim uporabnim cjelinama priključenim na zajedničko mjerilo toplinske energije.

(2) Trošak za isporučenu toplinsku energiju u ogrjevnoj sezoni za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije raspodjeljuje se na kupce toplinske energije primjenom jednog ili kombinacijom osnovnih modela za raspodjelu troškova iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osnovni modeli za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju za pripremu potrošne tople vode na zajedničkom posebnom mjerilu toplinske energije po kriteriju energije jesu:

– model 1EV – udio volumena isporučene potrošne tople vode, očitane na mjerilu volumena za potrošnu toplu vodu za samostalnu uporabnu cjelinu, u volumenu ukupno isporučene potrošne tople vode za sve samostalne uporabne cjeline;

– model 2EV – udio broja članova domaćinstva u samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupnom broju članova domaćinstava svih samostalnih uporabnih cjelina;

– model 3EV – udio grijane površine samostalne uporabne cjeline (m²) u ukupnoj grijanoj površini svih samostalnih uporabnih cjelina priključenim na zajedničko mjerilo toplinske energije za pripremu potrošne tople vode.

(4) Trošak za isporučenu toplinsku energiju za pripremu potrošne tople vode na zajedničkom posebnom mjerilu toplinske energije raspodjeljuje se na kupce toplinske energije primjenom jednog od osnovnih modela za raspodjelu troškova iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Trošak za isporučenu toplinsku energiju u ogrjevnoj sezoni za grijanje prostora i trošak za isporučenu toplinsku energiju za pripremu potrošne tople vode, izmjerene na jednom zajedničkom mjerilu toplinske energije raspodjeljuje se na kupce toplinske energije primjenom jednog ili kombinacijom osnovnih modela za raspodjelu troškova iz stavka 1. ovoga članka.

IV. RASPODJELA I OBRAČUN TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU

Energija – grijanje

Članak 8.

Za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije, prema modelu iz članka 7. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika, koriste se sljedeće veličine:

Veličine za izračun:

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

SSSUC – snaga svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije, sukladno termoenergetskoj suglasnosti [kW],

SSUC – snaga samostalne uporabne cjeline, sukladno termoenergetskoj suglasnosti [kW],

EPSUC – iznos tarifnog elementa za energiju (Te1), sukladno tarifnom modelu iz Tarifnog sustava [kn/kWh].

Izračunate veličine:

USSUCT – udio snage samostalne uporabne cjeline u snazi svih samostalnih uporabnih cjelina [-],

ESUCT – dio isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu [kWh],

IESUCT – iznos troška za energiju samostalne uporabne cjeline koja ima termoenergetsku suglasnost [kn].

USSUCT = SSUC/SSSUC

ESUCT = USSUCT × EZJ

IESUCT = EPSUC × ESUCT

Članak 9.

Za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije, prema modelu iz članka 7. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika, koriste se sljedeće veličine:

Veličine za izračun:

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

PSUC – grijana površina samostalne uporabne cjeline na zajedničkom mjerilu toplinske energije [m²],

PSSUC – grijane površine svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije [m²],

EPSUC – iznos tarifnog elementa za energiju (Te1), sukladno tarifnom modelu iz Tarifnog sustava [kn/kWh].

Izračunate veličine:

IESUC – iznos troška za energiju za samostalnu uporabnu cjelinu [kn],

ESUC – dio isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu [kWh],

UPSUC – udio grijane površine samostalne uporabne cjeline u ukupnoj grijanoj površini svih samostalnih uporabnih
cjelina [-].

UPSUC = PSUC/PSSUC

ESUC = UPSUC × EZJ

IESUC = EPSUC × ESUC

Članak 10.

(1) Za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije prema modelu iz članka 7. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika, za kupce toplinske energije s termoenergetskom suglasnosti kod kojih se korekcija raspodjele toplinske energije temelji na snazi, koriste se sljedeće veličine:

Veličine za izračun:

BIRU – ukupan broj očitanih impulsa svih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije u građevini [-],

BIR – broj očitanih impulsa svih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije u samostalnoj uporabnoj cjelini [-],

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

US – postotak utrošene toplinske energije isporučene na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji se obračunava prema udjelu snage samostalne uporabne cjeline u snazi svih samostalnih uporabnih cjelina (%),

UR – postotak utrošene toplinske energije isporučene na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji se obračunava prema udjelu broja očitanih impulsa u samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupnom zbroju očitanih impulsa u svim samostalnim uporabnim cjelinama na zajedničkom mjerilu toplinske energije građevine (%),

EPSUC – iznos tarifnog elementa za energiju (Te1), sukladno tarifnom modelu iz Tarifnog sustava [kn/kWh],

SSSUC – snaga svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije, sukladno termoenergetskoj suglasnosti [kW],

SSUC – snaga samostalne uporabne cjeline, sukladno termoenergetskoj suglasnosti [kW].

Izračunate veličine:

IESUCT – iznos troška za energiju samostalne uporabne cjeline koja ima termoenergetsku suglasnost [kn],

ESUCT – dio isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu [kWh].