ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

2.8.2010

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 58/93, 33/05 i 107/07), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N., br.26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/ 05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU o obavljanju dimnjačarskih poslova
- SN PGŽ 17 / 07

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara uređuje obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na industrijske i druge objekte koji imaju vlastite uređaje za čišćenje dimnjaka.

Članak 2.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se:

 • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
 • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
 • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
 • poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.
Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.
Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije).

Korisnik koncesije ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Članak 5.
Postupak donošenja odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji sa Korisnikom koncesije provodi se sukladno Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 13/02).

Članak 6.
Dimnjačarski poslovi obavljaju se na dimnjačarskim područjima.

Dimnjačarska područja utvrđena su Planom dimnjačarskih područja kojeg donosi Poglavarstvo Grada.

Kod utvrđivanja dimnjačarskih područja pojedini se objekti ne mogu izdvajati iz zaokružene cjeline.

Dimnjačarska područja utvrđuju se zavisno o broju stambenih, poslovnih i drugih zgrada i objekata, broju stanova i poslovnih prostora te o broju i veličini dimnjaka i uređaja za loženje.

Članak 7.
Korisnik koncesije obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka.

Korisnik koncesije dužan je plan iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Gradu - Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 8.
Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno pozitivnim propisima.

Članak 9.
Korisnik usluge dužan je Korisniku koncesije:

 • omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
 • dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka, te o sezoni loženja,
 • omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Članak 10.
Korisnik usluge ne smije Korisniku koncesije spriječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Pri obavljanju dimnjačarskih poslova Korisnik koncesije obvezan je voditi brigu o čistoći prostorije Korisnika usluge.

Članak 11.
Ako Korisnik koncesije utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti Korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Ako se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimnjaka Korisnik koncesije će o tome obavijestiti Odjel, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera plina.

Ako Korisnik koncesije utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 12.
Korisnik koncesije dužan je za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka se vodi za svaku zgradu posebno, odnosno za blok zgrada u dimnjačarskom području, a sadrži:

 • oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,
 • ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,
 • oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,
 • datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,
 • vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,
 • potpis dimnjačara,
 • potpis Korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Članak 13.
Korisnik koncesije dužan je voditi kartoteku dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka.

U kartoteku dimnjaka unose se sljedeći podaci:

 • oznaka zgrade - ulicu i kućni broj,
 • ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,
 • broj i vrsta dimnjaka,
 • oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti,
 • datum obavljanja dimnjačarskih poslova.

Članak 14.
U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Korisnik koncesije obvezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 15.
Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje, i to:

 • vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,
 • tlačnu probu u slučaju sumnje,
 • usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Članak 16.
Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

Članak 17.
Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, predtlačni kotlovi za centralna grijanja, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski kotlovi) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti goriva i stvarnom vremenu rada uređaja za loženje.

III. NAPLATA PRUŽENIH USLUGA

Članak 18.
Korisnik koncesije ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Korisniku koncesije plaća Korisnik usluge.

Članak 19.
Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarskih poslova.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 17/96).

Članak 21.
Plan dimnjačarskih područja ("Službene novine" Županije primorsko-goranske broj 16/95) donesen temeljem članka 6. Odluke o načinu obavljanja dimnjačarskih usluga ("Službene novine" Županije primorsko-goranske broj 31/94) ostaje na snazi i primjenjuje se do donošenja Plana dimnjačarskih područja iz članka 6. stavka 2. ove Odluke.

Plan dimnjačarskih područja iz članka 6. stavka 2. ove Odluke Poglavarstvo Grada donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/75
Ur. Broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac,
NAJČITANIJE

Ogledni primjer Odluke o kućnom redu

Ovo je primjer kako bi se trebala donijeti odluka o kućnom redu

Prenamjena stana ili garaže u poslovni prostor

Za prenamjenu stana i li garaže u poslovni prostor nije potrebna suglasnost svih suvlasnika
Edukacije o zaštiti okoliša nikad nije bila tako važna kao danas

Edukacije o zaštiti okoliša nikad nije bila tako važna kao danas

Pošto smo prisiljeni da obustavimo edukativne izložbe, na ovaj način vam predstavljamo sadržaj koji se nalazi na plakatima B1 i B2.
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit

Zakključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se