AKTIVNA LEGITIMACIJA UPRAVITELJA

8.11.2009

 

U-III / 752 / 2007

 

Odluka / rješenje:

Odluka o usvajanju ustavne tužbe

 

 Objave:

Zaključak:
Parnični postupak - isplata

 


 


Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Aldo Radolović, predsjednik Vijeća, te suci Snježana Bagić, Mario Kos, Davor Krapac, Jasna Omejec i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenulo poduzeće za upravljanje zgradama M.B. - O. d.o.o. iz Z., koje zastupa V. P., odvjetnik iz Z., na sjednici održanoj 30. travnja 2008. godine, donio je

O D L U K UI. Ustavna tužba se usvaja.

II. Ukidaju se: presuda Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5972/06-2 od 27. prosinca 2006. i presuda Općinskog suda u Zagrebu broj: P-7475/05-11 od 13. lipnja 2006. te se predmet vraća Općinskom građanskom sudu u Zagrebu na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e n j e1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-5972/06-2 od 27. prosinca 2006., kojom je odbijena žalba podnositelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Zagrebu broj: P-7475/05-11 od 13. lipnja 2006. godine.

Navedenom prvostupanjskom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog, sadržan u točki I. rješenja, o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Općinskog suda u Zagrebu broj: Ovrv-11433/2000 od 3. kolovoza 2000., pozivom na koje je podnositelj od I. d.d. Z., s naslova dugovane pričuve, zatražio isplatu iznosa od 1.942,92 kn, sa zakonskim zateznim kamatama na pojedinačno specificirane iznose, od dospijeća svakog iznosa do isplate.

2. U ustavnoj tužbi podnositelj ponavlja navode istaknute u postupcima koji su prethodili postupku pred ovim Sudom.

U bitnome, smatra da su nadležni nižestupanjski sudovi, temeljem utvrđenog činjeničnog stanja, između ostalog, pogrešno zaključili da podnositelj, kao upravitelj stambene zgrade u Z., nema aktivnu legitimaciju u konkretnom sudskom postupku. Smatrajući da su nadležni sudovi pogrešno primijenili mjerodavno materijalno pravo, podnositelj ističe povrede ustavnog prava zajamčenog člankom 14. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske.


Ustavna tužba je osnovana.


3. Za potrebe ustavnosudskog postupka zatražen je predmet Općinskog suda u Zagrebu broj: P-7475/2005. U spisu predmeta nalazi se Međuvlasnički ugovor (zaključen 14. studenoga 1998.), kojim je u članku 6. propisano da upravljanje zgradom suvlasnici povjeravaju podnositelju, kao tvrtki koja je registrirana za poslove upravljanja stambenim zgradama.

Prvostupanjski sud odbio je predmetni tužbeni zahtjev podnositelja, između ostalog, uz sljedeće obrazloženje: "Predmet ovog postupka je prinudna naplata zajedničke pričuve za stambenu zgradu u Z., čiji je tuženik suvlasnik i kojom upravlja tužitelj na temelju zaključenog Ugovora o upravljanju stambenom zgradom. Suglasno mjerodavnim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima imenovani upravitelj zgrade samo zastupa suvlasnike te stambene zgrade kao punomoćnik a to znači da u postupku pred sudom zastupa stranke kao njihov punomoćnik. U ovom slučaju, tužitelj se ne može pojavljivati kao stranka u postupku na način da samostalno u svoje ime i za svoj račun pokreće postupak radi naplate dužnih obroka pričuve, te je zbog nedostatka aktivne legitimacije tužitelja odlučeno kao u izreci.".

Drugostupanjski sud, odlučujući o žalbi podnositelja, u cijelosti je prihvatio stajalište i pravno tumačenje suda u prvom stupnju. U presudi Županijskog suda u Zagrebu, između ostalog, je navedeno: "Prema ocjeni ovog suda, prvostupanjski sud je pravilno postupio kada je primjenom članka 378. stavka 5. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u svezi s člankom 89. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku utvrdio da tužitelj u konkretnom slučaju ima pravni položaj punomoćnika, a ne stranke u postupku. Za takvo utvrđenje prvostupanjski sud je dao valjane razloge koje u cijelosti prihvaća i ovaj drugostupanjski sud, a koje tužitelj žalbenim navodima nije doveo u sumnju.".

4. Za odlučivanje o ovlasti podnositelja, kao prinudnog upravitelja navedene stambene zgrade, mjerodavne su sljedeće odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00. i 73/00.):

Međuvlasnički ugovor
Članak 375. stavci 1., 3. i 4.

(1) Uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (međuvlasnički ugovor).
(3) Odluke koje proizlaze iz međuvlasničkoga ugovora obvezuju sve suvlasnike ako je ugovor sklopila većina suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine.
(4) Odredbe međuvlasničkoga ugovora imaju učinak i prema suvlasniku koji je to pravo stekao nakon sklapanja međuvlasničkoga ugovora.

Upravitelj
Članak 378.


(1) Suvlasnici nekretnine su dužni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu s ugovorom kojega s tim upraviteljem sklapaju.

(2) Upravitelj može biti fizička ili pravna osoba upisana za obavljanje tih poslova.
(3) Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih ugovorom. (...)
(5) Upravitelj zastupa suvlasnike u svezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelima, ako ugovorom iz stavka 1. ovoga članka nije drukčije određeno. (...)

Upraviteljeve dužnosti i ovlasti
Članak 379. stavak 1.

(1) Upravitelj je dužan osobito:
- brinuti se da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom stanju, nužnom za normalno korištenje,
- obavljati povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sačiniti zapisnik, (...)
- raspoređivati i druge troškove nekretnine na suvlasnike, naplaćivati dugovanja (...),
- obavještavati suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima,
- obavljati i druge poslove u skladu s obvezama preuzetim ugovorom iz članka 378. ovoga Zakona
- položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to najkasnije do 30. lipnja svake godine, (...).

Na temelju članka 378. stavka 5. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, upravitelj zastupa suvlasnike u svezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelima, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drugačije određeno.

5. Prema odredbama članka 90. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, zajednička pričuva je zajednička, namjenski vezana imovina svih suvlasnika nekretnine, koja je namijenjena za pokriće troškova održavanja i za poboljšanje nekretnine, kao i za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj zgrade (kojeg suvlasnici imenuju međuvlasničkim ugovorom ili ga imenuje nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave ukoliko suvlasnici u zakonskom roku ne sklope međuvlasnički ugovor), kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojeg od suvlasnika.

Na temelju članka 378. stavka 5. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, upravitelj zastupa suvlasnike u svezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelima, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drugačije određeno.

Ustavni sud utvrđuje da je upravitelj zgrade imenovan ugovorom ili prinudni upravitelj ovlašten ex lege pokretati sudske postupke u ime i za račun suvlasnika zgrade radi naplate zajedničke pričuve od suvlasnika koji tu pričuvu ne plaćaju.

Navedeno stajalište Ustavni sud već je ranije zauzeo u odluci broj: U-III-3671/2003 od 28. lipnja 2006., koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 87/06.

Slijedom istaknutog, podnositelju je navedenim presudama nižestupanjskih sudova povrijeđeno ustavno pravo, zajamčeno člankom 14. stavkom 2. Ustava, jer je u konkretnom slučaju pravni propis pogrešno protumačen i primijenjen. Time je došlo do ustavnopravno neprihvatljivog tumačenja mjerodavnih zakonskih odredbi te je podnositelju povrijeđeno pravo na jednakost pred zakonom.

6. Na temelju odredaba članaka 73. i 75. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 99/99., 29/02. i 42/02. - pročišćeni tekst), odlučeno je kao u izreci.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE


Broj: U-III-752/2007
Zagreb, 30. travnja 2008.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
dr. sc. Aldo Radolović, v. r.
slava
8.10.2011
dusan
24.6.2010

Zaključci s konferencije o sigurnosti, zaštiti okoiša i energetskoj učinkovitosti

22.rujna 2016. godine u Rijeci je održana konferencija na temu stanovanja. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj pod pokrovit
Strategija

Strategija

Kao su se organizirali prosjaci na ulicama Brisela, može im zavidjeti i svaka dobro ustrojena društvena zajednica.

Zakključak ustavnog suda o Zakonu o energetskoj učinkovitosti

Koliko treba potpisa stanara za obnovu? Ustavni sud ukinuo apsurdno i neprovedivo pravilo

Pitanja i odgovori

I dalje se učestalo ponavljaju ista ili slična pitanja.Molimo da u već objavljenima potražite odgovor na vaše pitanje jer ne stižemo na sva pravodobno odgovoriti
Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Vodič s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje

Zbog ubrzanog razvoja događaja vezanih za upravljanje, održavanje i razvijanje ukupnih odnosa u zgradama i zajednici, općenito, objavljujemo cjelokupan sadržaj Vodiča u originalnom izdanju.


NOVA INICIJATIVA

(Objavljeno 27.1.2013)

Nova inicijativa je pokrenuta na nacionalnoj razini i nadamo se da će se konačno pokrenuti ovo značajno društveo pitanje.

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE STAMBENOG ZAKONA I IZMJENE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA.Objavljeno na ovom portalu 2009.g.

Udruga stanara i Hrvatsko pravničko društvo Rijeka pokrenuli su inicijativu za donošenje Zakona o stanovanju i promjene u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. MOLIMO DA PROČITATE DO KRAJA I

NUŽNE PROMJENE POSTOJEĆIH PROPISA

Više godina pokušavamo ukazati na nužnost promjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbi o održavanju zgrada i donošenja Zakona o stanovanju.

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se